Amen­dement terug­plaatsen kikkers


23 november 2016

Toelichting op het amendement:

Artikel 5.7 voorziet in de mogelijkheid voor scholen om kikkerdril te vangen en deze te observeren tijdens de metamorfose tot kikker/pad. Niet alle provincies hebben dit artikel opgenomen in hun verordening en het is een aanvulling op het IPO format. Zonder dit artikel moeten scholen eerst een ontheffing aanvragen om kikkerdril te vangen. PS is bevoegd om voorwaarden te stellen aan het vangen, maar mag dit niet verbieden. Dit is immers een wettelijke mogelijkheid en die kan een lagere overheid niet inperken.

Het amendement regelt dat de dieren en hun eieren enkel gevangen mogen worden onder de voorwaarde dat deze weer worden uitgezet op de locatie waar ze vandaan komen. De provincie Drenthe heeft dezelfde keuze gemaakt.

De ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor:

Toevoegen aan besluit:

aan Artikel 5.7 een derde lid toe te voegen, dat luidt:

“3. De in het eerste lid bedoelde uit het ei voortgekomen dieren moeten uitgezet worden op de locatie waar ze zijn gevangen.”

Aan de toelichting op artikel 5.7 toe te voegen:

“ op de plaats waar zij zijn gevangen, nu dat voor hen kennelijk een geschikte habitat is.”

Indiener(s):

Rinie van der Zanden, Partij voor de Dieren

Jacob W. van der Hoek, SP


Status

Voor

Tegen