Motie doden niet als voor­waarde voor scha­de­ver­goeding


23 november 2016

De Staten, in vergadering bijeen op 23 november 2016, gehoord hebbende de beraadslaging;

constaterende dat

  • De beleidsregel Wet Natuurbescherming Fryslân 2017 in artikel 1.4 bepaalt dat faunaschade, indien het verkrijgen van een ontheffing mogelijk is, slechts zal worden vergoed indien gebruik is gemaakt van deze ontheffing;
  • Dat dit in de praktijk zal betekenen dat, indien niet over wordt gegaan tot afschot, geen aanspraak kan worden gemaakt op vergoeding;

overwegende dat

  • Dergelijke bepalingen boeren niet stimuleren naar alternatieven te zoeken maar dit juist tegenwerken;

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten de beleidsregel zodanig aan te passen, da niet zozeer het tijdig aanvragen en gebruikmaken van een ontheffing maatstaf is bij schadevergoeding, maar de vraag of tijdig en adequaat maatregelen zijn getroffen om de schade te voorkomen;

en gaan over tot de orde van de dag.

Indiener(s): Partij voor de Dieren, Rinie van der Zanden


Status

Voor

Tegen