Motie onderzoek ganzen­gedrag door stoppen jacht


23 november 2016

De Staten, in vergadering bijeen op 23 november 2016, gehoord hebbende de beraadslaging;

constaterende dat

  • Momenteel geen jacht, populatiebeheer of schadebestrijding plaats mag vinden wegens de vogelgriep;

overwegende dat

  • Deze maatregel wellicht effect heeft op het gedrag van de in Fryslân aanwezige ganzen;
  • Dit gedrag voor de friese ganzenaanpak van belang kan zijn;

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten na te gaan of, en zo ja welke, gedragswijzigingen plaatsvinden bij de in Fryslân aanwezige ganzen naar aanleiding van het opschorten van jacht, populatiebeheer en schadebestrijding en hierover verslag te doen aan Provinciale Staten;

en gaan over tot de orde van de dag.

Indiener(s): Partij voor de Dieren, Rinie van der Zanden


Status

Voor

Tegen