Motie popu­la­tie­beheer voor­leggen aan PS


23 november 2016

De Staten, in vergadering bijeen op 23 november 2016, gehoord hebbende de beraadslaging;

constaterende dat

  • Populatiebeheer onder de nieuwe verordening een mogelijkheid is;

overwegende dat

  • Dit een zeer ingrijpende maatregel is die (ook) door burgers als uiterste maatregel wordt ervaren (denk bijvoorbeeld aan de herten in de Waterleidingduinen);

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten, alvorens populatiebeheer toe te staan, dit per soort en ingreep voor te leggen aan PS;

en gaan over tot de orde van de dag.

Indiener: Rinie van der Zanden, Partij voor de Dieren


Status

Voor

Tegen