Pluim voor Fries verkiezingsprogramma

De statenfractie van de Partij voor de Dieren heeft van de Ried fan de Fryske Beweging een pluimbrief gekregen voor het 'folslein Fryske Ferkiezingsprogramma 'Plan B' , waarmee de partij zich in maart van dit jaar heeft geprofileerd op de politieke markt in Leeuwarden. De Ried schrijft: “Der is mar in inkelde fan alle oare lanlike partijen dy't de Fryske taal yn har ferkiezingsprogramma brûkt. En verder schrijft de Ried: "De PvdD hat bygelyks it bêhâld en it fuortsterkjen fan... it bioferskaat heech yn ’t feandel stean. De taallinguist Ken Hale formullearre ea: “It ferlies fan talen makket ek diel út fan in ginneraler ferlies dat lit wurdt troch de wrâld; nammentlik it ferlies fan it ferskaat yn alles wat der is”. De Ried wol graach it Frysk lûd as ûnderdiel van dat ferskaat safolle mooglik yn it deistrich libben behâlde en wêr’t it kin fuortsterkje.”

Lees ons Friese verkiezingsprogramma hier na.