Vragen over hoge kosten afschot damherten


Indiendatum: 17 aug. 2021

SCHRIFTELIJKE VRAGEN, ex artikel 42 Reglement van Orde

Gericht aan

GS

Inleidende toelichting

Het faunabeleid is een verantwoordelijkheid van het Rijk en de Provincie. Dit vormt het kader waarbinnen de FBE opereert. Financiering van de FBE geschiedt volledig door de provincie Fryslân. Dat betekent dat de toetsing van de uitgaven van de FBE een verantwoordelijkheid is van de Provincie. Het betreft hier gemeenschapsgeld, waar qua besteding zorgvuldig mee omgegaan moet worden.

De Provincie heeft de FBE onlangs een opdracht verstrekt tot afschot van het grootste deel van de populatie damherten in het gebied Mildam-Oudeschoot e.o. Het argument voor deze opdracht is het gegeven dat de Faunabeheereenheid bestuurlijk geen consensus kon krijgen wat betreft de opstelling van een faunabeheerplan Damhert.

In het jaarverslag 2020 van de FBE lezen wij dat in 2020 een aanvullende opdracht is verstrekt voor een Faunabeheerplan Damhert, ad 32.290 euro. In het Jaarverslag 2019 is onder meer de volgende activiteit benoemd: Faunabeheerplan Damhert, aanvullende opdracht, ad 42.858 euro. Voor een faunabeheerplan Damhert zijn dus tot en met 2020 voor ca 76.000 euro aan kosten gemaakt voor een plan dat er nog niet in definitieve vorm is! En dan is de uitvoering nog niet eens gestart!

De fracties van de PvdD, SP en GL hebben vanuit de controlerende functie van de Staten daarover een aantal vragen.

Vragen

  1. Welke status heeft het Faunabeheerplan momenteel en welke zal dat, binnen welke termijn, krijgen?
  2. Hoe kan het dat de FBE hoge bedragen aan faunabeheerplannen uitgeeft, terwijl het zicht op draagvlak (bij het bestuur) en haalbaarheid (bij de rechter) ontbreekt?
  3. Bent u bereid het in de jaarverslagen 2019 en 2020 genoemde faunabeheerplan Damhert, dat opgesteld is door de FBE, toe te zenden aan Provinciale Staten? Zo ja, kunt u dat dan op korte termijn doen? Zo nee, waarom niet?
  4. Kunt u aan PS op korte termijn een overzicht verstrekken waarin de gemaakte kosten van het faunabeheerplan Damhert nader onderbouwd en uitgesplitst zijn? Bijvoorbeeld onderzoekskosten, personele kosten, vergoedingen aan jagers, overige kosten? Zo ja, kunt u dat op korte termijn doen? Zo nee, waarom niet?
  5. De FBE is een private stichting maar volledig gefinancierd met Provinciaal geld. Om die reden - en vanuit onze toezichthoudende rol op de provinciale uitgaven - verzoeken de fracties u om de financiële jaarrekeningen van de FBE over de jaren 2019 en 2020 ter kennisneming toe te zenden aan Provinciale Staten. Kunt u dat op korte termijn uitvoeren en kunt u met ingang van 2021 standaard invoeren dat de Staten de jaarverslagen van de FBE, inclusief financiële jaarrekeningen, toegezonden krijgen?

Gezien de omvang van de reeds gemaakte kosten in 2019 en 2020 van het faunabeheerplan Damhert, zijn de fractie van de PvdD, SP en GL benieuwd naar de kosten die er vanaf 1-1-2021 nog bijkomen.

  1. Welke kosten, en in welke omvang, met betrekking tot de verdere voorbereiding en de uitvoering van de opdracht komen er bij benadering nog bij? Graag ook hier de verschillende kostensoorten specificeren.

Duidelijk is dat de dierenrechtenorganisaties Fauna4Life en Animal Rights de provinciale opdracht aan de FBE door de rechter op juridische houdbaarheid zal laten toetsen. In vergelijkbare situaties in het land heeft de rechter wegens strijdigheid met de Wet Natuurbescherming (onder andere artikel 3.3, lid 4 sub a) een streep door de plannen van afschot gezet.

  1. Vindt u, in het licht van deze wetenschap, de uitgaven van de bovengenoemde kosten nog verantwoord? Zo ja, kunt u dat beargumenteren?
  2. Mocht de rechter de dierenrechtenorganisaties in de beroepsprocedure in het gelijk stellen, bent u dan bereid om de reeds gemaakte kosten als leergeld te beschouwen en alsnog serieus werk te maken van preventiemaatregelen die ook elders effectief zijn gebleken?

Indieners

PvdD, Menno Brouwer

Grien Links, Jochem Knol

SP, Hanneke Goede

Datum

17 augustus 2021

Geachte mevrouw Goede en heren Brouwer en Knol

U heeft schriftelijke vragen gesteld op grond van artikel 42 van het Reglement van Orde over bovengenoemd onderwerp, binnengekomen op 18 augustus 2021. Bij brief van 7 september 2021 hebben wij aangegeven dat wij de vragen niet binnen de daarvoor gestelde termijn kunnen beantwoorden en dat de antwoorden u in de loop van september zullen bereiken. Dat laatste is helaas niet gelukt, waarvoor onze excuses.

Uw inleiding

Het faunabeleid is een verantwoordelijkheid van het Rijk en de Provincie. Dit vormt het kader waarbinnen de FBE opereert. Financiering van de FBE geschiedt volledig door de provincie Fryslân. Dat betekent dat de toetsing van de uitgaven van de FBE een verantwoordelijkheid is van de Provincie. Het betreft hier gemeenschapsgeld, waar qua besteding zorgvuldig mee omgegaan moet worden.

De Provincie heeft de FBE onlangs een opdracht verstrekt tot afschot van het grootste deel van de populatie damherten in het gebied Mildam-Oudeschoot e.o. Het argument voor deze opdracht is het gegeven dat de Faunabeheereenheid bestuurlijk geen consensus kon krijgen wat betreft de opstelling van een faunabeheerplan Damhert.

In het jaarverslag 2020 van de FBE lezen wij dat in 2020 een aanvullende opdracht is verstrekt voor een Faunabeheerplan Damhert, ad 32.290 euro. In het Jaarverslag 2019 is onder meerde volgende activiteit benoemd: Faunabeheerplan Damhert, aanvullende opdracht, ad 42.858 euro. Voor een faunabeheerplan Damhert zijn dus tot en met 2020 voor ca 76.000 euro aan kosten gemaakt voor een plan dat er nog niet in definitieve vorm is!

En dan is de uitvoering nog niet eens gestart!

De fracties van de PvdD, SP en GL hebben vanuit de controlerende functie van de Staten daarover een aantal vragen.

----------

Uw vragen beantwoorden wij als volgt.

Vraag 1:

Welke status heeft het Faunabeheerplan momenteel en welke zal dat, binnen welke termijn, krijgen?

Antwoord vraag 1.

Het Faunabeheerplan damhert is momenteel een concept plan. Het vaststellen van dit faunabeheerplan laat niet op zich wachten door het nog niet gereed zijn van technisch-inhoudelijke onderbouwing maar door een procedurele kwestie, te weten het ontbreken van een landbouwvertegenwoordiger in het bestuur van de FBE. Zodra het bestuur van de Faunabeheereenheid voltallig is kan het bestuur dit faunabeheerplan vaststellen en ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten voorleggen. Een exacte termijn kunnen wij u hiervoor niet geven.

Vraag 2:

Hoe kan het dat de FBE hoge bedragen aan faunabeheerplannen uitgeeft, terwijl het zicht op draagvlak (bij het bestuur) en haalbaarheid (bij de rechter) ontbreekt?

Antwoord vraag 2:

De problematiek rond damherten is complex en vergt een zeer zorgvuldig onderbouwd Faunabeheerplan. Daarvoor wordt ook externe expertise ingeschakeld door de FBE. Daarnaast hebben het afwegen van vaak tegenstrijdige belangen van de vele betrokkenen de FBE veel tijd gekost. Deze inzet is wel van belang om draagvlak en haalbaarheid van dit Faunabeheerplan te bewerkstelligen. Uw stelling dat dit draagvlak en haalbaarheid ontbreekt onderschrijven wij niet en is bovendien ook nog niet gebleken.

Vraag 3:

Bent u bereid het in de jaarverslagen 2019 en 2020 genoemde faunabeheerplan Damhert, dat opgesteld is door de FBE, toe te zenden aan Provinciale Staten? Zo ja, kunt u dat dan op korte termijn doen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord vraag 3:

Het concept Faunabeheerplan damhert is openbaar. U kunt het vinden op de website van de Faunabeheereenheid Fryslân via de volgende link: 200913-fbp-damhert-Frl.pdf (faunabeheereenheid.com). De jaarverslagen van de FBE en de door de accountant goedgekeurde financiële jaarrekeningen zijn op 23 september j.l. al via de mail aan u verstrekt.

Vraag 4:

Kunt u aan PS op korte termijn een overzicht verstrekken waarin de gemaakte kosten van het faunabeheerplan Damhert nader onderbouwd en uitgesplitst zijn? Bijvoorbeeld onderzoekskosten, personele kosten, vergoedingen aan jagers, overige kosten? Zo ja, kunt u dat op korte termijn doen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord vraag 4:

Bij instellingen die per jaar € 125.000 of meer aan subsidie ontvangen, vragen wij standaard een jaarrekening over alle jaren waarop de subsidie betrekking heeft en daarnaast een door een accountant gecontroleerde verklaring over het financiële verslag.

Dit staat ook zo opgenomen in de subsidiebeschikking voor de FBE. Verslag en jaarrekening bevatten geen financiële gegevens op het detailniveau dat u vraagt.

Wij beschikken dus niet over deze gegevens. In het kader van onze toezichtstaak achten wij het redelijkerwijs niet noodzakelijk dat wij deze gegevens van de FBE krijgen. Wij verwijzen hierbij ook naar de Nota Faunabeleid Fryslân. Hierin hebben Provinciale Staten vastgelegd dat de provincie de deskundigheid van de FBE wat betreft de uitvoering van het faunabeheer, respecteert. Dat impliceert dat de provincie zich in principe beperkt tot het stellen van beleidskaders en doelen voor het faunabeheer en dat de provincie de wijze, waarop via de uitvoering deze doelen worden bereikt, aan de FBE overlaat. Naar onze mening past het daarbij niet om vervolgens tot in detail te willen controleren waar de FBE haar financiële O middelen voor inzet. Voor ons volstaan daarom het jaarverslag en de door een accountant goedgekeurde jaarrekening.

Vraag 5:

De FBE is een private stichting maar volledig gefinancierd met Provinciaal geld. Om die reden - en vanuit onze toezichthoudende rol op de provinciale uitgaven - verzoeken de fracties u om de financiële jaarrekeningen van de FBE over de jaren 2019 en 2020 ter kennisneming toe te zenden aan Provinciale Staten. Kunt u dat op korte termijn uitvoeren en kunt u met ingang van 2021 standaard invoeren dat de Staten de jaarverslagen van de FBE, inclusief financiële jaarrekeningen, toegezonden krijgen?

Antwoord vraag 5:

Wij ontvangen conform de subsidiebeschikking jaarlijks een jaarverslag en een door een accountant goedgekeurde jaarrekening. Daarmee voldoet de FBE aan de voorwaarden uit de subsidiebeschikking. De jaarverslagen zijn openbaar en te raadplegen op de website van de FBE.

Uw volqende inleidende tekst:

Gezien de omvang van de reeds gemaakte kosten in 2019 en 2020 van het faunabeheerplan Damhert, zijn de fractie van de PvdD, SP en GL benieuwd naar de kosten die er vanaf 1-1-2021 nog bijkomen.

Vraag 6:

Welke kosten, en in welke omvang, met betrekking tot de verdere voorbereiding en de uitvoering van de opdracht komen er bij benadering nog bij? Graag ook hier de verschillende kostensoorten specificeren.

Antwoord vraag 6:

De FBE is belast met de uitvoering van het faunabeheer. De provincie gaat hier, conform de Nota Faunabeleid Fryslân niet over. De FBE zal een plan maken voor de uitvoering van het beheer van damhert. De kosten van het damhertbeheer zullen door de FBE worden opgenomen in het financiële verslag over 2021

Uw volgende inleidende tekst:

Duidelijk is dat de dierenrechtenorganisaties Fauna4Life en Anima/ Rights de provinciale opdracht aan de FBE door de rechter op juridische houdbaarheid zal laten toetsen. In vergelijkbare situaties in het land heeft de rechter wegens strijdigheid met de Wet Natuurbescherming (onder andere artikel 3.3, lid 4 sub a) een streep door de plannen van afschot gezet

Vraag 7:

Vindt u, in het licht van deze wetenschap, de uitgaven van de bovengenoemde kosten nog verantwoord? Zo ja, kunt u dat beargumenteren?

Antwoord vraag 7:

Wij willen niet vooruitlopen op de uitkomst van een eventuele gerechtelijke procedure.

Vraag 8:

Mocht de rechter de dierenrechtenorganisaties in de beroepsprocedure in het gelijk stellen, bent u dan bereid om de reeds gemaakte kosten als leergeld te beschouwen en alsnog serieus werk te maken van preventiemaatregelen die ook elders effectief zijn gebleken?

Antwoord vraag 8:

Ook hier lopen wij niet vooruit op de uitkomst van een gerechtelijke procedure.

Verder verwijzen wij u graag naar ons beleid voor bescherming en beheer van damherten in Fryslân, waarin ook nadrukkelijk aandacht wordt besteed aan de inzet van preventieve maatregelen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Fryslân


Interessant voor jou

Vragen over mestvergister Dairy Campus

Lees verder

Vragen over funderingsproblematiek

Lees verder