Een planeetbrede visie, ook in Friesland


Hou vast aan je idealen

Waar wij voor staan

Economie

Opkomen voor dieren­rechten

Gezonde landbouw en duurzaam voedsel

Natuur voorop stellen

Milieu, klimaat en energie

Wonen, zorg, onderwijs en cultuur

Veiligheid, privacy en burger­rechten

Europa, ontwik­ke­lings­sa­men­werking en defensie

Onze mensen

Rinie van der Zanden

statenlid

Mijn naam is Rinie van der Zanden. Ik ben nu voor een 2e termijn statenlid voor de Partij voor de Dieren. Ik stemde altijd trouw, maar ik was geen lid van een politieke partij. Toen ik in 2006 onderzocht waar de Partij voor de Dieren voor staat, bleek deze visie naadloos aan te sluiten bij mijn eigen visie op dierenwelzijn, natuur, milieu en mens. “Van deze partij ga ik lid worden”, zei ik en ik v...

Lees verder

Actueel

Vragen over villa's in weide­vo­gel­gebied

Grote zorgen om weidevogels Een vastgoedbedrijf uit Heerenveen wil ruim 40 recreatievilla’s bouwen in Balk, op een terrein dat deels valt binnen een van de meest succesvolle weidevogelkansgebieden van Fryslân. Een gebied waar de grutto, de kieviet en de leeuwerik het goed doen. De Vogelwacht Balk en omstreken heeft bij de gemeente protest aangetekend tegen deze plannen. De statenfractie van de Pa...

Verga­dering over wind­energie, circu­laire economie en natuur

Vandaag was de laatste Friese Statenvergadering voor het zomerreces. Een van de agendapunten was het vaststellen van de evaluatiecriteria voor Natuer mei de Mienskip, een vernieuwende aanpak van het natuurbeleid met als doel een rijkere biodiversiteit in 2027, met grotere maatschappelijke betrokkenheid. Wij hebben grote waardering voor alle bij Natuer mei de Mienskip betrokken partners. Er wordt g...

Verga­dering over finan­ciële stukken - vraag om integrale aanpak ecolo­gische problemen

Ook vandaag werd er weer vergaderd door Provinciale Staten Fryslân. Deze keer ging het over de 1e Bestuursrapportage over 2020 en de Kadernota voor 2021. Wij hebben gepleit voor een integrale benadering van de ecologische problemen in Fryslân, zoals biodiversiteitsverlies, teruggang van de weidevogels, verslechtering van de bodem, verdroging, verzilting, de veenweideproblematiek, de stikstofcrisis...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid