Vragen over ten onrechte verleende fosfaat­rechten


Indiendatum: feb. 2020

SCHRIFTELIJKE VRAGEN, ex artikel 41 Reglement van Orde

Gericht aan

GS

Inleidende toelichting

In 2018 zijn fosfaatrechten ingevoerd. Boeren kregen fosfaatrechten voor het aantal koeien dat zij op 2 juli 2015 in de stal hadden staan. Uit onderzoek van de Gelderlander[1] blijkt dat er ook rechten zijn verleend aan boeren die op dat moment geen (deugdelijke) vergunning hadden. Dit is in ieder geval gebeurd in Brabant. Boeren kunnen de rechten nu vrij verhandelen.

Als reden voor het ten onrechte verlenen van de fosfaatrechten wordt gegeven de complexe regelgeving en personeelstekort bij provincies.

Vragen

  1. Is u bekend dat deze situatie elders is ontstaan?
  2. Is u bekend of ook in Fryslân ten onrechte fosfaatrechten zijn verleend? Zo ja, hoe vaak is dit gebeurd en waardoor?

Indiener(s)

PvdD, Rinie van der Zanden

Datum

27 februari 2020

[1] https://www.gelderlander.nl/arnhem/miljoenen-aan-rechten-weggegeven-voor-illegale-koeien-overheid-levert-een-wanprestatie~a9ac1cb5/

Geachte mevrouw

Uw schriftelijke vragen op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde, binnengekomen op 27 februari 2020, beantwoorden wij als volgt.

Inleidende toelichting:

In 2018 zijn fosfaatrechten ingevoerd. Boeren kregen fosfaatrechten voor het aantal koeien dat zij op 2 juli 2015 in de stal hadden staan. Uit onderzoek van de Gelderlander blijkt dat er ook rechten zijn verleend aan boeren die op dat moment geen (deugdelijke) vergunning hadden. Dit is in ieder geval gebeurd in Brabant. Boeren kunnen de rechten nu vrij verhandelen.

Als reden voor het ten onrechte verlenen van de fosfaatrechten wordt gegeven de complexe regelgeving en personeelstekort bij provincies.

Vraag 1:

Is u bekend dat deze situatie elders is ontstaan?

Antwoord vraag 1:

Nee, dat is ons niet bekend. Het vaststellen van een op een bedrijf rustend fosfaatrecht is bevoegdheid van de Minister.

Vraag 2:

Is u bekend of ook in Fryslân ten onrechte fosfaatrechten zijn verleend? Zo ja, hoe vaak is dit gebeurd en waardoor?

Antwoord vraag 2:
Nee, wij verwijzen hierbij naar het antwoord op vraag 1. Daarbij willen wij opmerken dat in de Meststoffenwet is vastgelegd hoe de Minister het fosfaatrecht vaststelt. Fosfaatrechten zijn toegekend op basis van melkvee-aantallen op 2 juli 2015. In de Meststoffenwet wordt voor de vaststelling van de fosfaatrechten geen koppeling gemaakt naar de aanwezigheid van een deugdelijke vergunning.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Fryslân