Bijdrage emis­sievrij OV


23 januari 2019

Dank u wel, voorzitter.

De Partij voor de Dieren wil zo snel mogelijk naar een duurzame samenleving. Bereikbaar en betaalbaar OV dat geen gebruik maakt van fossiele brandstoffen is daarbij onmisbaar. Wij zijn daarom blij met het voorstel van GS om in 2025 tot zero-emissie treinvervoer te komen in onze provincie. Onze complimenten ook aan de dienst.

Omdat het water ons bijna letterlijk aan de lippen staat en alle actie nodig is om verdere klimaatverandering te voorkomen, zullen wij voorstellen waarbij minder CO2 wordt bespaard, zoals HVO-treinen, niet steunen. Wij hopen dat ook andere fracties het belang van een zo snel mogelijke transitie naar emissievrij vervoer van groot belang vinden.

En omdat dit zo belangrijk is, wil ik de gedeputeerde wijzen op het gevaar van sjoemelstroom. Want we kunnen hele mooie treinen inzetten. Maar we moeten wel nagaan dat die treinen dan ook van daadwerkelijk groene energie worden voorzien. En niet van grijze met een groen randje.

Wij zijn het volledig eens met de PvdA die circulariteit bepleit rondom het gebruik en de productie van het materieel met toepassing van hergebruik dan wel afbreekbare grondstoffen.

Voorzitter, ik sluit af met een vraag aan de gedeputeerde. Kan de gedeputeerde toezeggen dat hij in overleg gaat met de betrokken partijen met als doel om af te spreken dat onze treinen straks niet op sjoemelstroom zullen rijden en dat hij ons als Staten daarover zal informeren?