Inbreng over de snelvaren-pilot Burgumer Mar


19 december 2018

Dank u wel, voorzitter.

Op vier plekken in Fryslân zijn snelvaarmogelijkheden. In de Fluessen, in het Tjeukemeer, in het Sneekermeer en in het IJsselmeer bij Lemmer. En er ligt vanuit Noordoost Fryslan een snelle verbinding, zodat je zomaar overal bent.

En wanneer het water bij de Fonejacht dat wel geschikt is voor snelvaren afgewezen wordt omdat daar geen horeca-gelegenheid is, vindt de Partij voor de Dieren het te zot voor woorden om daarvoor door de knieën te gaan en toch een pilot van twee jaar in het Burgumer Mar voor te stellen. En daar dan voor twee jaar ook nog eens €130.000 aan besteden, waaronder voor controle en handhaving! Dat worden dure snelvaartochtjes wanneer je dat per stuk omrekent.

En dat voor een paar snelvaarders die net zo goed even iets verder door kunnen reizen naar een viertal Friese meren waar het net zo goed kan en waar ook al controle- en handhavingsgeld naar toe gaat.

Het Burgumer Mar is bovendien een meer waar elk jaar als eerste blauwalg ontstaat. Door die snelle vaarbewegingen waardoor het water extra omgewoeld wordt verergert en vervroegt die blauwalgvorming. Hier komt dus ook de volksgezondheid extra in het geding. De westkant is modderig en venig. Het water wordt troebel en het zuurstofgehalte voor de vissen neemt af.

Het belang van marginaal gewin van een paar uitbaters die dan een extra biertje en een snack kunnen slijten worden boven de belangen van de grote natuurwaarden van de Burgumer Mar gesteld, boven de belangen van de veiligheid voor andere watersporters, zeilers, kano- en roeibootvaarders en niet te vergeten de zwemmers èn boven de belangen van de inwoners van Eastermar. 2/3 Deel van de inwoners van Eastermar heeft zich tegen het snelvaren uitgesproken.

Waarom worden eigenlijk inwoners nog geraadpleegd! Hun stem telt immers niet, ook niet wanneer het om een 2/3 meerderheid gaat. De Partij voor de Dieren vindt dat wij als Staten niet opnieuw inwoners uit de naaste omgeving mogen schofferen.

Hebben we sinds Nij Hiddum Houw ons lesje nòg niet geleerd!!

Het mag duidelijk zijn. Wij zijn volstrekt tegen en willen dat daar geen € 130.000 aan verspild wordt..

Ook wil ik hier nog eens de belangrijke natuurwaarden van de Burgumer Mar benadrukken.

De Burgumer Mar maakt onderdeel uit van de provinciale Ecologische Hoofdstructuur. De biodiversiteit in en op het open water, in de oevers en achter de oevers maken deel uit van wezenlijke waarden. Dit gebied heeft als kernwaarden stilte en rust. Daar komen stilte- en rustzoekers op af. Eigen inwoners en toeristen. Zij genieten van de natuurlijke geluiden op en aan de randen van het meer.

In de eerdere Natuurtoets naar de mogelijke ecologische gevolgen van het snelvaren komt naar voren dat er in de maand juli in de rietkragen nog nesten met jongen voorkomen van meerdere soorten broedvogels.

De snelvaarplannen die betrekking hebben op de periode van half juni tot half september tussen 10.00 en 18.00 uur doorkruisen voor een deel deze broedperiode

Enkele soorten, zoals de kleine karekiet broeden zelfs vrij laat en zijn in juli nog actief met het voeren van hun jongen, zoals ook de fuut. En, aldus de Wet natuurbescherming: broedende vogels mogen niet worden verstoord!

In de maand september komen er alweer kleine groepen niet-broedvogels (smient, kuifeend, en tafeleend) naar de Burgumermar. Het is hun winterpleisterplaats. En nog even en er volgen nog heel veel meer soortgenoten.

De maanden juli en september zijn in feite dus risicovol voor al deze soorten vogels.

Soorten als de roerdomp en de bruine kiekendief die ook in de Burgumermar vertoeven zijn bovendien bewezen gevoelig voor geluidsstoring; de roerdomp nog het meest. Een soort die op de rode lijst staat. In de Schilkampen in Leeuwarden is de roerdomp ook al verdwenen omdat er zo nodig een doorsteek voor boten moest komen. Het voor de roerdomp geschikte stukje bodem is niet meer moerassig en rustig genoeg. Verdwenen dus.

Het snelvaren zou, zo luidt het advies van de Natuurtoets vanwege zowel golfslag als geluid sowieso 275 meter uit de oever moeten plaats vinden en door de snelheid waarmee gevaren wordt kan bovendien sediment opwervelen en het water doen vertroebelen. Door vertroebeling van het water kunnen met name onderwaterplanten niet voldoende licht vangen. Ook nesten en waterplanten in de oeverzone kunnen beschadigd raken. En nu wordt de afstand tot de oever zelfs gereduceerd naar 100 meter! Nog minder bescherming dus!

Intussen heeft ook de otter in het Burgumer Mar zijn leefgebied gevonden en maakt overdag gebruik van de oeverzones als rust- of voortplantingsplaats. Ook voor deze soort is rust ( of beter: niet verstoren) een belangrijke voorwaarde.

Het aspect “rust” dat wordt aangemerkt als wezenlijke waarde voor de EHS wordt door snelvaren onmiskenbaar aangetast op het moment van varen

Onze conclusie is: geen snelvaren op het Burgumermar.

Snelvaren gaat die rust drie maanden lang overdag verstoren. Het economisch gewin is marginaal en gaat niet verder dan een drankje en een hapje bij de aanpalende horeca. Een gedegen onderbouwing dat snelvaren economisch meer op zou leveren, ontbreekt ook nu weer bij de stukken.