Bijdrage Vierde Water­huis­hou­dingsplan


20 april 2016

Dank u wel voorzitter,

De Franse schrijver Antoine de Saint-Exupery schreef in de vorige eeuw al: een doel zonder plan is slechts een wens. Dat is precies het verschil tussen een droom en een doel.

Het doel waar we het hier over hebben is helder vast gelegd in de Kader Richtlijn Water. In 2027 moet het Friese oppervlakte- en grondwater voldoen aan nog niet eens zulke strenge normen. Het staat nu al vast dat met dit 4e WHP die normen niet gehaald gaan worden. En de oorzaak daarvan is ook volstrekt duidelijk. Voor dit college gaat waar het de waterkwaliteit betreft de economie vóór. Het komt er op neer dat ook dit college vindt dat schoon water van belang is, zolang de landbouw en de scheepvaart daar maar geen last van hebben.

Dit, meneer de voorzitter is in strijd met een belangrijk uitgangspunt uit het bestuursakkoord van het college. In dat akkoord staat dat activiteiten in Fryslân geen schade mogen berokkenen in landen elders in de wereld. En het mag ook niet ten koste gaan van onze kinderen en kleinkinderen.

In Afrika zullen ze geen last hebben van smerig water in Fryslân, maar onze kinderen en kleinkinderen natuurlijk wel. Dat is nu al het geval. De zwembroeken liggen nog in de kast, maar het college geeft nu al ( LC 13-4-2016) voor een tweetal plaatsen, namelijk in Balk en Sumar een negatief zwemadvies en denkt daarmee haar plicht te hebben gedaan. Uit de reactienota blijkt dat de gemeenten willen dat de provincie optreedt tegen de watervervuiling. Ze geven ook netjes aan waar die vandaan komt. En wat doet de gedeputeerde: die zet een bordje neer: niet zwemmen!

Terwijl het eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld is. Met een beetje actieve controle en handhaving kunnen in deze provincie, niet alleen op het gebied van watervervuiling, reuze stappen worden gezet. Kunt u aangeven waarom en er nu al een negatief zwemadvies is uitgebracht op twee zwemlocaties. En vraag twee: waar kan ik dit negatief zwemadvies vinden op de provinciesite?

Mijn fractie is van mening dat degene die schade veroorzaakt de kosten voor de reparatie van die schade moet betalen. En dat geldt wat ons betreft dus ook voor schade die wordt toegebracht aan de waterkwaliteit. Wij missen in dit WHP een actief opsporingsbeleid van vervuilingsbronnen. En wij bedoelen dan niet een vage aanduiding van een sector maar wij willen dat man en paard worden genoemd. Dus nagaan bij welke ondernemer een bepaalde vervuiling vandaan komt. Actieve controle en effectieve handhaving. En om handhaving effectief te maken moet er dus aan overtredingen die de waterkwaliteit bedreigen een prijskaartje worden gehangen. En dan bij voorkeur een prijskaartje dat preventief werkt.

Wij zouden graag zien dat het college met een concrete toezegging komt om het nu voorliggende WHP aan te passen op de thema's controle en handhaving. Bent u daartoe bereid?

Het coalitieakkoord heeft als motto Mei elkenien foar elkenien. Dat motto wordt door het college wel op een heel bijzondere manier uitgelegd als het gaat om de kwaliteit van ons water. De belangen van een paar duizend agrarische ondernemers en een paar honderd schippers gaan vóór de belangen van de andere 640.000 inwoners van deze provincie, hun kinderen en kleinkinderen.

Het moge duidelijk zijn dat mijn fractie niet kan instemmen met het plan zoals het nu voorligt.

Dank u wel.