Bijdrage Omge­vings­visie


23 maart 2016

Dank u voorzitter,

Ik begin bij de Startnotitie Omgevingsvisie.

Het doel van de omgevingsvisie is: ruim baan voor ondernemend Nederland. Het College doet er nog een schepje bovenop: het legt de nadruk op ontwikkeling en niet op het verbieden ervan. Nu zijn wij niet per definitie tegen ontwikkeling, zolang deze een duurzaam karakter heeft en bijdraagt aan een betere situatie van natuur, milieu en dierenwelzijn. Ontwikkelingen die daaraan niet voldoen, dienen naar onze mening te worden ontmoedigd met bestaande en anders nieuwe verbodsbepalingen.

Er staat: “Het College wil niet dat ontwikkelingen in Friesland een nadelige invloed hebben op inwoners van andere delen in de wereld………. en op onze kinderen en kleinkinderen”.

Daar staan wij vierkant achter.

Maar dat wordt wel spannend, want de grootschalige gangbare veehouderij zorgt voor nogal wat nadelen voor inwoners in andere delen van de wereld. Met enige regelmaat worden onverkoopbare overschotten gedumpt in ontwikkelingslanden waar ze de lokale boerenstand om zeep helpen. Melk in Jamaica en Bangladesh; varkens- en kipvlees in een aantal Afrikaanse landen.

De veehouderij levert een hele grote bijdrage aan de opwarming van de aarde via de enorme uitstoot van methaangas door haar koeien, maar nog steeds geeft dit College wekelijks tientallen vergunningen af voor uitbreidingen.

De landbouw- en veeteeltsector is in ons land een van de grootste vervuilers. Ik had het al over de methaanuitstoot. Maar denk ook aan mest en gif, het sijpelt allemaal naar ons diepere grondwater waar onze kinderen en kleinkinderen straks van moeten drinken. In het noordwesten van deze provincie tikt in de megastallen voor vleeskuikens een tijdbom van resistente bacteriën.

Gaat daar met de nieuwe omgevingsvisie een einde aan worden gemaakt? En hoe dan, want het College wil de ondernemers toch niets verbieden? Hoe zit dat met die visie?

Er gaat gediscussieerd worden rond tien thema’s en daarvoor worden veel organisaties uitgenodigd. Wij missen hier de niet-georganiseerde betrokken burger. De organisaties en lobby-clubs weten precies wat er aan de hand is, dus die haken wel op het juiste moment aan.

Maar de niet georganiseerde betrokken burger heeft vaak het nakijken. Wij zouden graag zien dat u op de een of andere manier aan de gewone burger duidelijk maakt wat het belang voor haar /hem is van deze omgevingsvisie. En vervolgens de mogelijkheid biedt om mee te praten.

Hoe gaat u burgers erbij betrekken?

En dan hopelijk niet via de Nije Pleats-methode, wat op zichzelf een prima systeem is. Maar wij horen dat omwonenden dat zij niet bij de Nije Pleats worden betrokken. En als dat wel gebeurt pas wanneer alles al in kannen en kruiken is en er niets meer aan de plannen gewijzigd kan worden.

Kijk, zo gaan we dat natuurlijk niet doen.

Ik dank u wel.

Rinie van der Zanden,

fractievoorzitter Partij voor de Dieren

Interessant voor jou

Bijdrage Krimp

Lees verder

Bijdrage Vierde Waterhuishoudingsplan

Lees verder