Inbreng bij Breedband


27 januari 2017

Dank u wel, voorzitter,

De Partij voor de Dieren vindt dat basisvoorzieningen: goed drinkwater, betrouwbare energie, onderwijs, openbaar vervoer en een goed en snel internet - om er een paar te noemen - behoren tot de taken van de overheid.
Het bedrijfsleven kan en mag er aan meewerken, maar wat ons betreft als onderaannemer. Het moet bij dit soort voorzieningen de overheid zijn die het uiteindelijk voor het zeggen heeft.

Dat standpunt staat haaks op de privatiseringsgolf van vooral nutsvoorzieningen en het openbaar vervoer. Daarmee komen dat soort basisvoorzieningen buiten de invloedssfeer van de overheid, nog voor ze gerealiseerd zijn, zoals in dit geval internet voor de zogenoemde witte en grijze gebieden.

Privatisering leidt vaak tot minder service en kwaliteit. Eerst gaan de onrendabele delen er uit, en dan word het service-niveau omlaag gebracht. Bij privatisering draait het vooral om het behalen van rendement.

Bij een basisvoorziening hoort het te gaan om betaalbare service voor iedereen, gedragen vanuit het solidariteitsbeginsel, niet om een verdien-model.

Het College is huiverig voor een eigen glasvezelbedrijf en somt een aantal bezwaren op. Tegelijk stelt ze dat die bezwaren ook, in ieder geval deels, gelden bij een private aanbesteding. Wij begrijpen niet goed waarom een eigen glasvezelbedrijf dan toch wordt afgeserveerd. Een digitale snelweg is voor de leefbaarheid van de periferie, waart0e ook Fryslân behoort, van groot belang en zou dan ook tot de topprioriteiten van dit college moeten behoren.

Het beoogde bereik van maximaal 95 % is voor ons ook nog een belangrijk punt.

95% lijkt veel, maar de verwachting is dat dat niet gehaald wordt en dat tussen de 5-10 % van de witte gebieden niet ontsloten wordt.

In de eerdere plannen werd uitgegaan van een percentage van naar onze partij begrepen heeft 98%. Een eigen netwerkbedrijf zou, zo denken wij, wel de meeste garanties bieden voor een zo maximaal mogelijke ontsluiting van de witte gebieden.

Hoe ziet de gedeputeerde dat?

Wij zijn voor de vorming van een provinciaal bedrijf, maar misschien kan de gedeputeerde ons nog overtuigen dat het in dit geval niet zo moet.

Interessant voor jou

Inbreng bij Verordening Natuurbeschermingswet

Lees verder

Bijdrage bij motie hulp aan vluchtelingen

Lees verder