Inbreng bij Holwerd aan Zee


23 februari 2023


Holwerd aan Zee is een project door en voor de Mienskip, met steun van maatschappelijke organisaties als de Postcodeloterij, Vogelbescherming Nederland, de Waddenvereniging, It Fryske Gea en Natuurmonumenten. Wat voorligt is een kredietaanvraag om de nieuwe voorkeursvariant uit te werken tot een haalbaar plan. In de uitwerking van deze variant is nog alle gelegenheid om de vraagpunten die er nog zijn mee te nemen en van een oplossing te voorzien. Een go-no-go besluit is in deze fase nog niet aan de orde.

Het besluit van GS om de natuurlijke variant niet verder uit te werken en de benodigde 1,2 miljoen euro uit de Regio Deal middelen niet beschikbaar te stellen, is voorbarig, weinig constructief en niet passend bij een moderne en faciliterende overheidsorganisatie die de provincie graag wil zijn.

Dat geldt overigens ook voor het Wetterskip. Het project Holwerd aan Zee raakt rechtstreeks aan haar core business. Dan is het toch beter om mee te sturen aan de voorkant dan te moeten repareren aan de achterkant?

LTO maakt zich zorgen over verzilting. De verziltingsproblematiek in de landbouw is een probleem dat, los van Holwerd aan Zee, al langer speelt. Oplossingsrichtingen kunnen worden gevonden in de verhoging van de absurd lage grondwaterpeilen.

De Partij voor de Dieren is van mening dat de Stuurgroep Holwerd aan Zee de gelegenheid moet krijgen de nieuwe voorkeursvariant verder uit te werken. Deze variant heeft draagvlak in de Mienskip en bij de meeste betrokken maatschappelijke organisaties. Onze fractie heeft er dan ook alle vertrouwen in dat er in het najaar een compleet en concreet plan kan worden gepresenteerd op basis waarvan een integrale afweging kan worden gemaakt. De Partij voor de Dieren dient dan ook het amendement “Fierder mei Holwert oan See” mee in.

Dank u voorzitter.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Inbreng bij burgerparticipatie Windpark Fryslân

Lees verder

Inbreng bij motie vreemd CDA Aerius

Lees verder