Inbreng bij Tussenstap Friese Veen­wei­de­aanpak 2020-2030


18 juli 2018


Dank u wel, voorzitter.

Wij missen een stip op de horizon. Wij missen bestuurlijke durf en visie. Tot nu toe is dit dossier aan elkaar geplakt met pappen en nat houden totdat ook de laatste boer meewerkt.

En uiteindelijk is niemand daarbij gebaat.

Ook de boeren niet.

Die zijn ook toe aan duidelijkheid. Voor de korte, maar ook voor de langere termijn. Wat ons betreft hebben ze daar ook recht op. Onze fractie wil een plan met meetbare doelen. Naar ons idee is er op die manier ook meer kans op hogere financiering vanuit het Rijk en/of Europa. Immers pas dan, met een hogere ambitie pak je het veenweideprobleem echt aan.

En bij aangetoonde onevenredige schade wordt een vergoeding overeen gekomen. In de vorm van geld of grond.Daarom steunen we van de PvdA het amendement “keuze ambitieniveau na uitkomsten mkba” en de moties “alle elementen meenemen in de mkba”, “doelstellingen en prestatie-indicatoren” en “gelijkwaardige mkba en ruimtelijke uitwerking”.

We willen graag specifiek nog wijzen op de problemen als gevolg van paalrot door de extreme peilverlagingen die onmiskenbaar tot die paalrot hebben geleid. Deze mensen behoeven een eerlijke en passende schadevergoeding.

Graag hoor ik van de gedeputeerde hoe dit, die schadevergoeding als gevolg van paalrot een serieuze plek krijgt in het geheel van de aanpak. Want deze bewoners met een kluitje in het riet sturen en het probleem in feite zelf laten bekostigen met een lening geeft geen pas.

In de later toegezonden stukken lazen wij daarnaast dat bepaalde kavels in het veenweidegebied inmiddels zo groot zijn, dat het op sommige momenten niet eens meer voldoende is om het waterpeil in de sloten te verhogen, omdat de kavels dan nog steeds veel te droog zijn.

Onderwaterdrainage wordt genoemd als oplossing, terwijl we nog niet eens weten of dat wel goed werkt. Signalen die ons hebben bereikt bij Places of Hope wijzen erop dat dit tegen blijkt te vallen.

Een simpele oplossing is gewoon extra sloten graven en weer greppels aanbrengen, zoals die er vroeger ook waren. Het prachtige cultuurlandschap van toen is destijds om zeep gebracht in het belang van de drang naar méér, méér, méér omdat we zo nodig de wereld moeten voeden. Wat gewoon niet waar is, alleen al omdat driekwart van de voedselproductie wereldwijd gewoon lokaal en regionaal plaats vindt.

De ruilverkavelingen moeten, om te beginnen in het Veenweidegebied weer ongedaan gemaakt worden.Tenslotte zijn we van mening dat eerst de maatschappelijke kosten- en batenanalyse van de verschillende scenario's aan PS moet worden voorgelegd en dat we dan pas een keuze maken.

Intussen zal mogelijk ook meer duidelijk zijn wat de Klimaattafel landbouw aan ambities en plannen heeft voor het verhogen van de waterstand in veenweidegebieden in Nederland.

Partij voor de Dieren, Rinie van der Zanden