Inbreng Eerste Bestuurs­rap­portage 2016   


23 juni 2016

Meneer de voorzitter.

Dank voor de duidelijke bestuursrapportage. Uit deze eerste rapportage maken wij op dat de natuur er dit jaar op alle fronten bekaaid afkomt. De plannen liepen al niet over van ambitie en de meeste zijn daarbij nog vertraagd ook. Voor een deel is dat niet te wijten aan het college, maar ligt de oorzaak bij anderen. Bijvoorbeeld omdat toegezegde geldstromen zijn vertraagd. Maar er zijn ook projecten die dreigen vast te lopen omdat het overleg met betrokkenen stagneert. Het valt het college te prijzen dat ze haar plannen zoveel mogelijk in overleg met betrokkenen wil uitvoeren, maar wij zouden graag zien dat het college bij het begin van het overleg aan de deelnemers duidelijk maakt dat er een deadline is. En dat het college de knoop doorhakt wanneer die deadline overschreden wordt. Juist als er veranderingen moeten worden gerealiseerd is het zaak dat er knopen worden doorgehakt. Dat geldt met name voor het veenweidegebied. Het veen wacht niet.

Het valt ons op dat in het overleg over de toekomst van het veenweidegebied een belangrijke partij niet is vertegenwoordigd. Het gaat hier om de groep biologische melkveehouders. Hun inbreng zou belangrijk kunnen zijn om eventuele patstellingen tussen bijvoorbeeld LTO en het provinciaal bestuur te doorbreken. Zij kunnen vanuit de praktijk met oplossingen komen die wellicht ook voor de gangbare melkveehouderij acceptabel zijn. De biologische ondernemers hebben doorgaans zinnige ideeën en zijn bereid om die te delen. Zij nemen in hun bedrijfsvoering altijd de bodem en bodemvruchtbaarheid als uitgangspunt. Juist als het om het veenweidegebied gaat kan zo'n inbreng van groot belang zijn.

Wij hebben begrepen dat binnenkort een delegatie van deze biologische boeren graag met de gedeputeerde van gedachte wil wisselen over het veenweidegebied. Wij zouden zeggen: doen! En betrek ze voortaan bij elk overleg waar ook de LTO aanschuift. De biologische boeren voelen zich niet vertegenwoordigd door de LTO

Tot slot nog een vraag:

Kan de gedeputeerde toezeggen dat de Feriening Biologyske Boeren Fryslan ( FBBF) structureel betrokken wordt bij overleg over zaken die de landbouw raken, te beginnen met de uitvoeringsplannen voor het veenweidegebied??

Rinie van der Zanden,

Fractievoorzitter Partij voor de Dieren