Motie advies funde­rings­tafel leidraad


22 december 2022

De Staten, in vergadering bijeen op 21 december 2022; Gehoord hebbende de beraadslaging;

constaterende dat

 • Er voldoende onderzoeken en rapporten beschikbaar zijn die aangeven dat bodemdaling in landelijke veenweidegebieden voornamelijk wordt veroorzaakt door vermijdbaar menselijk handelen, te weten grootschalige ontwatering ten behoeve van de landbouw ingegeven door politiek-bestuurlijke keuzes; ¹ ²
 • De beperkte impact van natuurlijke en autonome processen ook erkend wordt in het document Funderingsaanpak Veenweidegebied Fryslân: “Ook zonder ontwatering zou er, zij het in beperkte mate, sprake zijn van een geleidelijke inklinking van de bodem”(p. 6).

overwegende dat

 • Er snel maatregelen nodig zijn met betrekking tot waterpeilverhoging: hoe langer er gewacht wordt, hoe hoger de schade aan funderingen van woningen en infrastructuur;
 • Het Rijk bezig is met een Nationaal Programma Aanpak Funderingsproblematiek, maar de verschijning daarvan wordt niet op korte termijn verwacht;
 • Er inmiddels meerdere “code rood” gevallen zijn die op korte termijn moeten worden opgelost;
 • Uit ervaringen van het KCAF blijkt dat 10-15% van de woningenareaal daadwerkelijk een aanvraag doet; voor het Friese veenweidegebied zou het dan gaan om ca. 800 – 1.200 woningen;
 • Uit een globale berekening blijkt dat – uitgaande van een gemiddeld schadebedrag van € 100.000 - voor een bedrag van ca € 6 miljoen per jaar de funderingen van 60 woningen kunnen worden gerenoveerd;
 • Dit bedrag als volgt kan worden opgesplitst:
 • Eigenaren € 3 miljoen
 • Wetterskip € 1,5 miljoen
 • Provincie € 1,5 miljoen
 • De bijdragen van Wetterskip Fryslân en Provincie Fryslân mogelijk t.z.t. bij het Rijk kunnen worden gedeclareerd, wanneer het Nationaal Programma Aanpak Funderingsschade operationeel is;
 • Provinciale Staten uitgesproken hebben dat de overheid een maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft om eigenaren van woningen bij te staan in geval van voorkomende funderingsschade.

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten

 • Een voorstel te doen voor de instelling van een subsidieregeling voor woningbezitters in het Veenweidegebied die hun funderingsschade zelf willen herstellen;
 • Deze regeling te baseren op het advies van de Funderingstafel van juli 2022, vooreerst voor een periode van vijf jaar;
 • Na vijf jaar of zoveel eerder als nodig is de regeling te evalueren;
 • Met Wetterskip Fryslân en de Veenweidegemeenten in overleg te gaan en deze subsidieregeling gezamenlijk op- en vast te stellen;
 • Het provinciale deel van de kosten, te ramen op maximaal 1,5 miljoen per jaar ten laste te brengen van rijksmiddelen en, indien nodig, de VAR

en gaan over tot de orde van de dag.

Indieners:

 • Menno Brouwer, PvdD
 • Hanneke Goede, SP
 • Danny van der Weijde-Hoogstad, D66


Status

Verworpen

Voor

Statenlid Wiersma, GrienLinks, Statenlid van Swol, PvdD, SP, D66, CU

Tegen

Statenlid Wymenga-Kooistra, FvD, PvdA, FNP, PVV, CDA