Amen­dement CO2 doelen Regionaal Mobi­li­teits­pro­gramma


22 december 2022

Toelichting op het amendement:

Tijdens de PS vergadering van 26 januari 2022 is onze motie ‘CO2 doelstelling verhogen naar 55%’ aangenomen met het dictum om een reductiedoelstelling van 55 procent als uitgangspunt mee te nemen in de vervolgprogramma’s op het gebied van klimaat en energie, conform de eerder verhoogde Europese en landelijke doelstelling.

Deze hogere doelstelling en uitwerking daarvan ontbreekt in het Regionaal Mobiliteitsprogramma, dat nog uitgaat van 49%. In het stuk staat op p.5 dat het RMP zal meebewegen met de Nederlandse Klimaatwet. Deze zal waarschijnlijk aangepast worden aan de Europese Klimaatwet die inmiddels uitgaat van de hogere 55% doelstelling.

Met dit amendement willen we het RMP in lijn brengen met onze aangenomen motie die we samen met GL, SP en D66 hebben ingediend.


Schrappen uit tekst besluit:

It Regionaal Mobiliteitsprogramma 1.0 fêst te stellen.


Geschrapte tekst vervangen door:

It Regionaal Mobiliteitsprogramma 1.0 fêst te stellen, met de toevoeging dat de CO2 reductiedoelstelling wordt verhoogd van 49% naar 55% conform aangenomen motie, zodat deze in lijn wordt gebracht met de eerder verhoogde Europese en landelijke doelstelling.

Indieners:

  • GrienLinks, Elza van der Hoek
  • SP, Peter van Noort
  • D66, Bea Bijlsma


Status

Aangenomen

Voor

GrienLinks, Statenlid van Swol, SP, D66, FNP, CU, CDA, PvdD

Tegen

Statenlid Wymenga-Kooistra, FvD, Statenlid Goudzwaard, PVV

Lees onze andere moties

Motie nieuwe Wet Dieren meenemen in vergunningverlening, FPLG en NPLG

Lees verder

Motie advies funderingstafel leidraad

Lees verder