Amen­dement omge­vings­visie levend Fries erfgoed


26 september 2019

Statenvergadering

25 september 2019

Agendapunt

08. ontwerp omgevingsvisie

Korte titel amendement

Levend Fries erfgoed

Toelichting op het amendement:

In de omgevingsvisie wordt het levend erfgoed (dieren- groente- en fruitrassen) niet genoemd, terwijl dit bijdraagt aan de cultuurhistorische verscheidenheid, ecologische waarden, biodiversiteit en landschapsschoon.

De ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor

Overwegingen

Schrappen uit overwegingen bij besluit:

Toevoegen aan overwegingen bij besluit:

Besluit

Schrappen uit tekst besluit:

  • De Ûntwerp-omjouwingsfisy fêst te stellen en DS te freegjen dy foar ynspraak op besjen te lizzen, tegearre mei de planMER en Passende Beoardieling.

Geschrapte tekst vervangen door:

  • De ontwerp-omgevingsvisie, met daarin de volgende wijziging, vast te stellen en GS te vragen die voor inspraak ter inzage te leggen, samen met de planMER en passende beoordeling.

In de omgevingsvisie wordt op p. 21 onderaan een nieuwe bullet toegevoegd met de tekst: ““een vitaal levend Fries erfgoed, waar de nodige zorg aan wordt besteed in in samenwerking met particuliere initiatieven. Het levend Fries erfgoed draagt bij aan de cultuurhistorische verscheidenheid, ecologische waarden van biodiversiteit en landschapsschoon.” en de tekst “Behoud van het Friese erfgoed” op p. 31 aangepast naar “Behoud van het Friese erfgoed, waaronder ook het levend Fries erfgoed”.

Toevoegen aan besluit:

Indiener(s)

PvdD, Rinie van der Zanden


Status

Verworpen

Voor

PvdA, SP, D66, CU

Tegen

50Plus, FNP, VVD, PVV, CDA

Lees onze andere moties

Amendement omgevingsvisie Fryslân voor ons allemaal

Lees verder

Amendement landschap toevoegen aan omgevingsvisie

Lees verder