Amen­dement landschap toevoegen aan omge­vings­visie


26 september 2019

Statenvergadering

25 september 2019

Agendapunt

05. Untwerp-Omjouwingsfisy: De romte diele

Korte titel amendement

Toevoegen opgave ruimtelijke kwaliteit en landschap aan definitieve omgevingsvisie

Toelichting op het amendement:

De ambities op het gebied van de kwaliteit van het landschap staan in de ontwerp-Omgevingsvisie beschreven in ‘Basis op orde’ (Hoofdstuk 5). Ondanks dat het document duidelijk benadrukt dat ons landschap onder druk staat en er door de provincie Fryslân gestreven wordt naar herstel, is er geen sprake van extra inzet.

Omdat wij van mening zijn dat deze extra inzet, aanvullend op de basiskwaliteit, wel nodig is, pleiten wij er voor om ruimtelijke kwaliteit en landschap als extra urgente opgave toe te voegen aan de definitieve Omgevingsvisie. Bij de uitwerking van deze opgave is aansluiting bij de provinciale nota Grutsk op ‘e Romte en een gebiedsgerichte aanpak wenselijk.

De ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor

Besluit

Toevoegen aan besluit:

  • By de útwurking fan de definitive Omjouwingsfyzje in fiifde urginte opjefte ta te heakjen oangeande romtlike kwaliteit en it lânskip.

Indiener(s)

PvdD, Rinie van der Zanden


Status

Verworpen

Voor

PvdA

Tegen

50Plus, SP, D66, FNP, VVD, CU, PVV, CDA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement omgevingsvisie levend Fries erfgoed

Lees verder

Amendement vogelaanvaringen Lelystad Airport

Lees verder