Motie definitie biodi­ver­siteit in omge­vings­visie


26 september 2018

Statenvergadering

26 september 2018

Agendapunt

07. koersdocument omgevingsvisie

Korte titel motie

Definitie biodiversiteit

De Staten, in vergadering bijeen op 26 september 2018, gehoord hebbende de beraadslaging;

constaterende dat in de bestaande stukken, behorende bij de omgevingsvisie, geen eenduidige definitie van het begrip “biodiversiteit” is gegeven;

overwegende dat onder het begrip “biodiversiteit” meerdere dingen kunnen worden verstaan en dat dit voor onduidelijkheid bij het ontwikkelen, vaststellen en uitvoeren van de omgevingsvisie kan zorgen;

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten bij het verder uitwerken van de omgevingsvisie een eenduidige, brede definitie van het begrip “biodiversiteit” op te stellen en dit begrip ook als zodanig in de desbetreffende stukken op te nemen;

en gaan over tot de orde van de dag.

Indiener(s)

Partij voor de Dieren, Rinie van der Zanden

Sietze Schukking

GrienLinks, Jan Atze Nicolai


Status

Overgenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement milieu natuur en landschap onderdeel van leefbaarheid

Lees verder

Motie Fryslân fracking-vrij

Lees verder