Amen­dement milieu natuur en landschap onderdeel van leef­baarheid


26 september 2018

AMENDEMENT, ex artikel 28 Reglement van Orde

Statenvergadering

26 september 2018

Agendapunt

08. leefbaarheid

Korte titel amendement

Milieu, natuur en landschap onderdeel beleidsbrief

Toelichting op het amendement:

Wat ontbreekt in de beleidsbrief is een medefocus op de thema’s milieukwaliteit, natuur en landschap. In de startnotitie, die een jaar geleden door de Staten is vastgesteld, worden deze thema’s wel benoemd. Daarin is vermeld dat het begrip leefomgeving breed moet worden gezien, waarbij het, naast sociale en economische factoren, ook gaat om fysiek-ruimtelijke factoren, waaronder milieukwaliteit, natuur en landschap.

Deze fysieke thema’s moeten ook bij de verdere uitwerking van de beleidsbrief expliciet benoemd moeten worden en vervolgens ook een transparant onderdeel zijn van de monitoring van het leefbaarheidservaringscijfer.

De ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor

Overwegingen

Schrappen uit overwegingen bij besluit:

Toevoegen aan overwegingen bij besluit:

Besluit

Schrappen uit tekst besluit:

Geschrapte tekst vervangen door:

Toevoegen aan besluit:

“-In de verdere uitwerking van de beleidsbrief wordt expliciet aandacht besteed aan de thema’s milieukwaliteit, natuur en landschap. Deze fysieke thema’s worden expliciet benoemd en worden een transparant onderdeel van de monitoring van het leefbaarheidservaringscijfer.”

Indiener(s)

Partij voor de Dieren, Rinie van der Zanden

GrienLinks, Jan Atze Nicolai

Sietze Schukking


Status

Verworpen

Voor

PvdA

Tegen

SP, 50Plus, D66, FNP, VVD, CU, PVV, CDA

Lees onze andere moties

Motie aanpak illegale handel elektronisch afval

Lees verder

Motie definitie biodiversiteit in omgevingsvisie

Lees verder