Motie Verdro­gings­pro­ble­matiek natuur


16 december 2021

De Staten, in vergadering bijeen op 15 december 2021;

gehoord hebbende de beraadslaging;

constaterende dat:

  • De Provincie in de planperiode 2022 – 2027 enkel de focus wil leggen op de aanpak van de verdrogingsproblematiek van 1.500 hectare Natura 2000 gebied;
  • - Voor de overige verdroogde Natuur Netwerk Nederland--gebieden (NNN) (die niet een Natura 2000-status hebben) volstaan wordt om in de planperiode enkel de verdrogingsmaatregelen in beeld te brengen en dus nog niet uit te voeren.

overwegende dat:

  • Het provinciale lange termijn doel is dat de grondwatercondities in de toekomst voor alle grondwaterafhankelijke natuurgebieden voldoende zijn voor behoud en herstel van de beoogde natuurdoeltypen;
  • Dit zowel geldt voor de Natura 2000-gebieden als voor de overige natuurgebieden binnen het NNN .


verzoeken het college van Gedeputeerde Staten in 2022;

In 2022 in alle plannen voor de gebiedsprocessen expliciet aandacht te schenken aan de de verdrogingsproblematiek van de natuurgebieden, zowel in de NNN gebieden als in de niet NNN gebieden;

en gaan over tot de orde van de dag.

Indieners:

  • PvdD, Menno Brouwer
  • GrienLinks, Elsa van der Hoek
  • D66, Danny van der Weijde-Hoogstad


Status

Verworpen

Voor

Statenlid van Swol, PvdA, 50Plus, SP, D66, CU

Tegen

FvD, Statenlid Goudzwaard, FNP, VVD, PVV, CDA

Lees onze andere moties

Motie Onderzoek alternatieven en hun financiële en ecologische effecten

Lees verder

Motie netruimte voor kleine projecten

Lees verder