Motie Verdro­gings­pro­ble­matiek natuur


16 december 2021

De Staten, in vergadering bijeen op 15 december 2021;

gehoord hebbende de beraadslaging;

constaterende dat:

  • De Provincie in de planperiode 2022 – 2027 enkel de focus wil leggen op de aanpak van de verdrogingsproblematiek van 1.500 hectare Natura 2000 gebied;
  • - Voor de overige verdroogde Natuur Netwerk Nederland--gebieden (NNN) (die niet een Natura 2000-status hebben) volstaan wordt om in de planperiode enkel de verdrogingsmaatregelen in beeld te brengen en dus nog niet uit te voeren.

overwegende dat:

  • Het provinciale lange termijn doel is dat de grondwatercondities in de toekomst voor alle grondwaterafhankelijke natuurgebieden voldoende zijn voor behoud en herstel van de beoogde natuurdoeltypen;
  • Dit zowel geldt voor de Natura 2000-gebieden als voor de overige natuurgebieden binnen het NNN .


verzoeken het college van Gedeputeerde Staten in 2022;

In 2022 in alle plannen voor de gebiedsprocessen expliciet aandacht te schenken aan de de verdrogingsproblematiek van de natuurgebieden, zowel in de NNN gebieden als in de niet NNN gebieden;

en gaan over tot de orde van de dag.

Indieners:

  • PvdD, Menno Brouwer
  • GrienLinks, Elsa van der Hoek
  • D66, Danny van der Weijde-Hoogstad


Status

Verworpen

Voor

Statenlid van Swol, PvdA, 50Plus, SP, D66, CU

Tegen

FvD, Statenlid Goudzwaard, FNP, VVD, PVV, CDA