Motie netruimte voor kleine projecten


26 januari 2022

De Staten, in vergadering bijeen op 26-01-2022

gehoord hebbende de beraadslaging;

constaterende dat

Er in Fryslân nauwelijks ruimte op het stroomnet is voor nieuwe energieprojecten;

  • Ook kleinschalige opwekprojecten met bijvoorbeeld zonnepanelen reeds te maken hebben met tijdelijke stopzettingen van terugleveren

overwegende dat

  • plannen van (lokale) energie coöperaties en particulieren stagneren omdat zij hun opgewekte stroom niet kwijt kunnen op het net;
  • De hoge participatiegraad in kleinschalige projecten een positieve invloed heeft op draagvlak voor de energietransitie


verzoeken het college van Gedeputeerde Staten

  • in samenwerking met de netbeheerders te onderzoeken of, en op welke wijze, netruimte gereserveerd kan worden voor particuliere en coöperatieve stroomopwekking;

en gaan over tot de orde van de dag.

Indiener(s):

  • PvdD, Menno Brouwer
  • GL, Charda Kuipers
  • SP, Hanneke Goede


Status

Aangenomen

Voor

Statenlid van Swol, PvdA, CU, CDA, PvdD, D66, FNP

Tegen

Statenlid Wymenga-Kooistra, FvD, Statenlid Goudzwaard, 50Plus, PVV, FNP, VVD

Lees onze andere moties

Motie Verdrogingsproblematiek natuur

Lees verder

Stimuleer energie opslag

Lees verder