Motie vreemd hoog­span­nings­station niet bij Hiddum Houw


2 maart 2019

Statenvergadering

26 en 27 februari 2019

Agendapunt

Korte titel motie

Hoogspanningsstation niet in zoekgebied Nij Hiddum Houw

De Staten, in vergadering bijeen op 27 februari 2019, gehoord hebbende de beraadslaging;

constaterende dat

  • In het kader van de toename van nieuwe energieopwekking in de vorm van wind door Windpark Fryslân, Nij Hiddum Houw en geplande opwekking van zonne-energie langs de Afsluitdijk er een nieuw 110 kV Hoogspanningsstation moet worden gebouwd;
  • Het gebied ten zuiden van de A7 bij Nij Hiddum Houw een groot aangewezen weidevogelgebied is;

overwegende dat

  • al bij meerdere projecten weidevogelgebieden zijn opgeofferd waarbij de compensatie slechts een financiële was zonder enige garantie op gelijk in aantal blijvende weidevogelpopulaties op de nieuw geplande locaties;
  • Gedeputeerde Kielstra eerder al heeft toegezegd geen grootschalige ontwikkelingen meer te willen hebben in de omgeving van Hiddum Houw;
  • Het aan het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is om uiteindelijk de locatie te bepalen, maar dat neemt niet weg dat we, net zoals we dat bij de gaswinning doen, als Provinciale Staten wel onze visie kunnen overbrengen bij de beide Ministeries;

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten aan EZK kenbaar te maken dat het hoogspanningsstation bij voorkeur niet bij Hiddum Houw geplaatst moet worden;

en gaan over tot de orde van de dag.

Indiener(s)

Partij voor de Dieren, Rinie van der Zanden

Sietze Schukking

50PLUS, Jan Waterlander


Status

Aangenomen

Voor

PvdA, 50Plus, SP, D66, FNP, VVD, CU, PVV, CDA

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement levend cultureel erfgoed

Lees verder

Amendement omgevingsvisie Fryslân voor ons allemaal

Lees verder