Amen­dement levend cultureel erfgoed


19 december 2018

AMENDEMENT, ex artikel 28 Reglement van Orde

Statenvergadering

19 december 2018

Agendapunt

06. heroriëntatie culturele infrastructuur

Korte titel amendement

Levend erfgoed

Toelichting op het amendement:

Fryslân heeft zeer bloeiend levend cultureel erfgoed. Enorm veel inwoners wijden zich vol passie aan het behoud van en het bevorderen van de vele levende Friese rassen en gewassen.

Het Platform Friese Rassen en Gewassen, waarin al dit levende erfgoed samenkomt, heeft de afgelopen periode zichtbaar gemaakt dat zij met wat incidentele financiële bijdragen van de provincie mooie verbindingen heeft gemaakt met zowel het Landbouwmuseum als met Tresoar en voor zichzelf een rol ziet weggelegd op het vlak van culturele educatie en cultuurtoerisme als levend onderdeel van het Verhaal van Fryslân.

Dit alles is echter niet meegenomen in de heroriëntatie. Door dit levende erfgoed alsnog op te nemen in het besluit, kan dit een volwaardig onderdeel worden van het culturele erfgoedbeleid.

De ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor

Overwegingen

Schrappen uit overwegingen bij besluit:

Toevoegen aan overwegingen bij besluit:

Besluit

Schrappen uit tekst besluit:

“3. In te stemmen met het bundelen van het culturele erfgoedbeleid waarbij het roerende en onroerende erfgoed wordt opgenomen in een stevige infrastructuur voor beheer, behoud, onderzoek en ontwikkeling van al ons erfgoed;”

Geschrapte tekst vervangen door:

“3. In te stemmen met het bundelen van het culturele erfgoedbeleid waarbij het roerende, onroerende en levende erfgoed wordt opgenomen in een stevige infrastructuur voor beheer, behoud, onderzoek en ontwikkeling van al ons erfgoed;”

Toevoegen aan besluit:

Indiener(s)

Partij voor de Dieren, Rinie van der Zanden

GrienLinks, Jan Atze Nicolai

Partij van de Arbeid, Tjerk Voigt

ChristenUnie, Reitze Douma


Status

Aangenomen

Voor

PvdA, 50Plus, SP, FNP, CU, CDA

Tegen

D66, VVD, PVV

Lees onze andere moties

Motie tijdelijke stop bedrijfsmatige geitenhouderij

Lees verder

Motie vreemd hoogspanningsstation niet bij Hiddum Houw

Lees verder