Motie PAS ( Program­ma­tische Aanpak Stikstof)


25 juni 2015

De Staten, in vergadering bijeen op 24 juni 2015

Overwegende dat:

Per 1 juli de PAS ingaat, waarbij de aan Fryslân toegewezen ontwikkelingsruimte voor emissies onder veehouders zal worden verdeeld;
GS een toedeling heeft ontwikkeld, op volgorde van datum en tijdstip van ontvangst van de volledig ingevulde aanvraag;
Dat een dergelijke toedeling weliswaar eenvoudig is, maar allerminst eerlijk kan worden genoemd;

Dat de verschillende deelsectoren van de veehouderij ( intensief gangbaar, extensief gangbaar, biologisch) een eigen ontwikkelingsdynamiek hebben en dat aan deze verschillen bij de verdeelsleutel recht zou moeten worden gedaan;
Dat bij de voorgestelde verdeelsleutel de ontwikkelingsruimte vooral ten deel zal vallen aan intensieve veehouderijen ten nadele van de extensieve en biologische en dat daarmee een oneerlijkheid in de verdeling van de schaarse ontwikkelingsruimte sluipt;

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:

Een verdeelsleutel te ontwikkelen waarbij de extensieve en de biologische veehouderij ook in de toekomst nog mogelijkheden houden tot uitbreidingen.


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, Grienlinks, 50Plus

Tegen

SP, D66, FFP, PvdA, FNP, VVD, ChristenUnie, PVV, CDA