Motie toepassen alter­na­tieve verjaag­me­thoden ganzen


25 juni 2015

De Staten, in vergadering bijeen op 24 juni 2015

constaterende dat

Binnen de provincie sprake is van een aanzienlijke populatie ganzen die schade toebrengt aan landbouwgewassen;

overwegende dat

Het schieten van ganzen, het prikken van ganzeneieren en het vergassen van ganzen vooralsnog niet leidt tot een structurele afname van het aantal ganzen;
De door de ganzen veroorzaakte schade niet afneemt;
De gebruikte methoden leiden tot groot en voorkombaar dierenleed bij ganzen en ongewenste verstoringen bij andere dieren;
de wet voorschrijft dat eerst alternatieven moeten zijn uitgeprobeerd voordat tot doden kan worden overgegaan;
Alternatieven voorhanden zijn, zoals het verminderen van de jacht op de vos, het bevorderen van het weiden van koeien, het planten van extra bomenrijen, het coördineren van de verjaging zoals momenteel al in Flevoland gebeurt, het zaaien van witte klaver in gebieden waar de ganzen wel welkom zijn en het plaatsen van bewegende draden of goed zichtbare linten waar ze dat niet zijn, het inzetten van de Goose Buster, de laser van Bird Control Group, de Robird of de Animan Ganzenverdrijver;
Er onder boeren vooralsnog geen draagvlak is om deze alternatieven toe te passen;
Het ontbreken van dit draagvlak geen reden kan zijn om dan maar geen alternatieven te gebruiken;

Het koppelen van het gebruik van diervriendelijke alternatieven aan het recht op vergoeding van schade, veroorzaakt door de ganzen, een logisch en effectief middel kan zijn om meer gebruik van deze alternatieven te stimuleren;

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:

Het draagvlak onder boeren te vergroten door een systematiek uit te werken waarbij de vergoeding voor ganzenschade wordt gekoppeld aan de mate waarin de aanvrager zelf diervriendelijke inspanningen heeft verricht om de schade te beperken.


Status

Voor

PartijvoordeDieren, Grienlinks, 50Plus

Tegen

SP, D66, FFP, PvdA, FNP, VVD, ChristenUnie, PVV, CDA