Bijdrage coali­tie­ak­koord


27 april 2023

De Partij voor de Dieren maakt gebruik van de uitnodiging van de BoerBurgerBeweging om inhoudelijk bij te dragen aan het coalitieakkoord 2023-2027 en stelt voor om de volgende twee punten op te nemen.

Integrale aanpak grote opgaven

De Provincie Fryslân staat voor grote uitdagingen met betrekking tot Europese en nationale doelen voor natuur, stikstof, water en bodem en klimaat. De provincie moet snel beginnen met een integrale aanpak van deze doelen: een slechte waterkwaliteit is immers van invloed op de biodiversiteit, verbetering van de biodiversiteit hangt nauw samen met verbetering van de natuur, natuur en landbouw vormen geen tegenstelling, maar zijn – zeker in Fryslân – afhankelijk van elkaar.

Menno Brouwer, Statenlid Partij voor de Dieren Fryslân: "Alleen een integrale aanpak én een snelle start van de uitvoering kunnen zorgen dat de Europese en nationale doelen voor natuur, stikstof, water, bodem en klimaat adequaat en op tijd worden behaald.”

Voorstel wildopvang

Ons tweede voorstel betreft de wildopvang in Fryslân. Wildopvangcentra in Fryslân leveren belangrijke maatschappelijke diensten, maar hebben geen structurele financiering waardoor de kwaliteit, continuïteit, informatievoorziening en kennisuitwisseling in het geding zijn. Ondanks de wettelijke zorgplicht en het breed gedeelde gevoel in onze samenleving dat wij mensen een morele verantwoordelijkheid hebben voor het welzijn van dieren, worden deze opvangcentra niet gesteund.

De provincie Fryslân moet zorgen voor structurele financiering. Het zorgen voor zieke en gewonde dieren is immers onderdeel van zorg voor de natuur en daarmee een kerntaak van de provincie. Gezien de wettelijk vastgelegde zorgplicht voor burgers voor wilde dieren, is het een logische zaak dat de overheid, c.q. de provincie, aan deze burgers hiervoor ook de financiële middelen verschaft.

Verschillende bekende opvangorganisaties zoals de Fûgelhelling en de Fûgelpits zijn afhankelijk van particuliere donaties, giften en legaten. Deze inkomsten zijn niet toereikend. De Statenfractie van de Partij voor de Dieren is van mening dat in het Coalitieakkoord 2023-2027 jaarlijks een bedrag van € 50.000 voor wildopvang moet worden opgenomen.

Gerelateerd nieuws

Geen mestvergisters en uitbreiding intensieve veehouderij!

Er zijn plannen voor de bouw van een mestvergister in Beetsterzwaag en een boer bij Reduzum kreeg vergunning voor de uitbreid...

Lees verder

Fryslân van boven

Het Fries Museum in Leeuwarden heeft een nieuwe tentoonstelling: Fryslân van boven. Daarom was onze Statenfractie bij 3 speed...

Lees verder