Een terugblik op 2016


23 maart 2017

Nu 2017 al weer eventjes onderweg is, vinden wij het leuk om nog even een terugblik op het afgelopen jaar te geven. Het jaar is omgevlogen. En wat hebben we veel gedaan! Lees maar mee:

Wat hebben we in 2016 aan de orde gesteld:

We hebben veel aandacht gevraagd voor de noodzakelijke transitie naar een duurzame melkveehouderij. In de Staten hebben we telkens gehamerd op het belang van kleinschalige biologische landbouw met bloemrijke weides vol weidevogels, koe in de wei en een goed verdienmodel voor de boer. We hebben met het onderzoek de echte prijs van melk laten zien dat de hedendaagse melkveehouderij geen gezonde sector is.

We zijn bezig met de uitrol van ons initiatiefvoorstel: we hebben een bedrijfsbezoek georganiseerd bij boer Miedema om meer binnen onze Staten draagvlak te creëren voor meer natuurinclusieve landbouw. Zijn met diverse partijen in gesprek geweest zoals Kening van e Greide, weidevogellectoraat, FBBF, en bedrijfsbezoeken naar diverse boeren zoals Murk Nijdam & Engwerda. Daarbij hebben we ook een expertmeeting georganiseerd met grote opkomst, zowel door boeren als politiek.

We hebben gehamerd op de noodzaak voor een snelle duurzame energietransitie. Wij willen dat Fryslân al in 2030 energieneutraal is. Daarbij hebben we gepleit voor zorgvuldige inpassing van windmolenparken met goede zorg voor omwonenden en natuur & landschap. En hebben we een discussie gestart over de noodzaak van minder vlees en zuivel om de klimaatcrisis te bestrijden. Mestvergisting vinden wij geen vorm van duurzame energie. De provincie zet daar fors op in onder het mom van circulaire economie. Wij hebben oog voor de overlast die de omgeving ervaart en hameren erop dat mestvergisting niet groen is, omdat mest super vervuilend is en mestvergisting de intensivering van de melkveehouderij in de hand werkt, met nog meer mest, vervuiling, kale weilanden en nog minder koeien in de wei.

We hebben ook veel aandacht gevraagd voor diervriendelijke maatregelen om overlast van dieren aan te pakken. Daarbij hameren we telkens op het probleem bij de bron aanpakken en geen symptoombestrijding. Voor een echte oplossing moeten we toe naar een duurzame landbouw en melkveehoudrij. Jacht is nooit een oplossing, veroorzaakt veel dierenleed en ontheffingen worden te gemakkelijk gegeven. Wij willen dat dit stopt en hebben vragen gesteld over eendenjacht, zwanenjacht, ganzenvergassing en met diverse moties geprobeerd de jacht aan strengere regels te binden. Naast diervriendelijke maatregelen voor ganzenoverlast hebben we ook aandacht gevraagd voor een diervriendelijke en effectievere aanpak van overlast door verwilderde katten.

We volgen kritisch de ontwikkelingen rondom de REC en werken samen met GroenLinks om ervoor te zorgen dat de REC veilig wordt voor de omgeving. Totdat de REC zich heeft bewezen, vinden wij dat de centrale dicht moet. Hiervoor hebben wij moties en amendementen ingediend.

Op ons initiatief heeft provincie Fryslan dit najaar bloemrijke bermen ingezaaid voor bijen.

We hebben geprotesteerd tegen gaswinning, tegen TTIP en tegen mijnbouw onder de Waddenzee.

Onze successen:

 • Gehaalde motie sterilisatie verwilderde katten
 • Gehaalde motie voorkomen aanrijdingen met dieren
 • Expertmeeting natuurinclusieve landbouw
 • Bedrijfsbezoek biologische boer

Overzicht activiteiten 2016

Schriftelijke vragen aan gedeputeerde staten over:

 • Vragen over eendenjacht
 • Vragen over zwanenjacht
 • Vragen over de Afvaloven bij Harlingen (REC)
 • Vragen over vergunning vergassing ganzen
 • Vragen over mestvergister Tzummarum
 • Vervolgvragen mestvergisting
 • Vragen over roofvogelvervolging

Moties tijdens statenvergaderingen ingediend:

 • Motie tijdelijke sluiting Afvaloven Harlingen (REC)
 • Amendement gedragscode windmolens
 • Motie productie dierlijke eiwitten en fossiele energie
 • Amendement MER windenergie Nij Hiddum-Houw
 • Amendement windenergie Hiddum Houw voorleggen aan Provinciale Staten
 • NLVOW deel omgevingsadviesraad windmolens
 • Motie geen jacht in rust- en foerageergebieden
 • Motie populatiebeheer voorleggen aan PS
 • Motie onderzoek ganzengedrag door stoppen jacht
 • Motie geen vrijstellingen
 • Motie doden niet als voorwaarde voor schadevergoeding
 • Amendement terugplaatsen kikkers

Bijdragen tijdens statenvergaderingen:

 • Bijdrage Beleidsbrief Economie
 • Bijdrage Vaarweg Drachten
 • Bijdrage Afvaloven Harlingen (REC)
 • Bijdrage Omgevingsvisie
 • Bijdrage Krimp
 • Bijdrage Afbouw Subsidies Sociaal Domein
 • Bijdrage Vierde Waterhuishoudingsplan
 • Bijdrage De Nieuwe Afsluitdijk en Vismigratierivier
 • Inbreng verkeersveiligheid en aanrijdingen dieren
 • Inbreng windpark Kop Afsluitdijk
 • Inbreng Eerste Bestuursrapportage 2016
 • Bijdrage Kadernota 2017
 • Bijdrage evaluatie grondbeleid & natuurdoelen
 • Bijdrage duurzame energiebeleid
 • Inbreng Levende Friese Cultuur
 • Inbreng Vertaalslag Krimp
 • Inbreng bij NRK- rapport Grip op risicovolle bedrijven
 • Inbreng Investeringskader Waddengebied
 • Inbreng bij Startnotitie windenergie Nij Hiddum Houw
 • Inbreng bij uitgangspunten openbaar vervoer
 • Toelichting motie sterilisatie verwilderde katten
 • Inbreng bij Windpark Fryslân
 • Bijdrage begroting 2017
 • Inbreng bij Verordening Natuurbeschermingswet

Opinieartikelen/Blog

 • Als het gras toch eens kruidenrijk was
 • Het moet en kan echt anders op het boerenland
 • Op bezoek bij biologische boer Miedema
 • Het grote zwijgen
 • Minder vossen betekent niet meer weidevogels
 • Protest tegen gaswinning

In de media

 • Ganzenprobleem niet overdrijven (Te Gast-artikel in de Leeuwarder Courant van 26 januari 2016)
 • Interview Omrop Fryslân over de echte prijs van Friese melk
 • Interview Aquazoo
 • Omrop Fryslân: Partij voor de Dieren wil strijd aangaan tegen ganzenlever
 • Provincie Fryslân zaait bermen voor bijen
 • Omrop Fryslân reportage bedrijfsbezoek melkveebedrijf Miedema

Persberichten vanuit de fractie

 • Partij voor de Dieren wil de REC tijdelijk stilleggen
 • Inbreng Statenvergadering 24 februari 2016
 • De echte prijs van Friese melk
 • Partij voor de Dieren wil opheldering over zwanenjacht
 • Inbreng Statenvergadering 23 maart 2016
 • De Partij voor de Dieren: stop jacht op de wilde eend
 • Inbreng Statenvergadering 20 april 2016
 • Vergassen ganzen blijkt toch illegaal
 • Protest tegen gaswinning
 • Bezoek Feriening Biologyske Boeren Fryslân (FBBF)
 • Inbreng PS vergadering 22 juni 2016
 • Partij voor de dieren wil goede zorg voor omwonenden van windmolens
 • Meerderheid voor aanpak aanrijdingen met dieren
 • Inbreng Statenvergadering 7 september 2016
 • Het klimaatprobleem ligt op ons bord
 • Inbreng Statenvergadering 26 oktober 2016
 • Motie aangenomen voor steriliseren verwilderde katten
 • Vragen over mestvergister Tzummarum
 • Inbreng Statenvergadering 9 november 2016
 • Twijfels over deelname windpark en treurnis over vogelvrije natuur
 • Is mestvergister een afvalverwerkingsinstallatie?
 • Provinciale Staten in gesprek over de hobbyjacht
 • Partij voor de Dieren wil aanpak roofvogelvervolging

Website en sociale media

Op onze website en Facebook- en Twitteraccounts doen we verslag van onze activiteiten in Provinciale Staten en van werkbezoeken, etc. Via deze kanalen delen wij onze inbreng bij de Statenvergaderingen, moties, amendementen, schriftelijke vragen en nieuws. Op de site is ook het weblog van Statenlid Rinie van der Zanden te vinden.

Sociale media spelen een steeds grotere rol bij het informeren van en communiceren met onze achterban en andere belangstellenden. Ons bereik en de aantallen volgers op Facebook en Twitter vertonen een duidelijk stijgende lijn. Er is meer activiteit op onze Facebookpagina en dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Het aantal volgers is het afgelopen jaar met 100 toegenomen naar 750. Het bereik van onze berichten via dit kanaal is verdubbeld naar gemiddeld circa 500 personen per bericht, met herhaaldelijk uitschieters naar 1000. Het aantal volgers op Twitter is in 2016 gegroeid met zo’n 150 naar ruim 500. Ook onze tweets worden door steeds meer mensen gelezen en verspreid. Zo bereiken we twitterend regelmatig de tijdlijn van enkele duizenden mensen, binnen en buiten de provincie.

Overig

Daarnaast hebben we een Expertmeeting natuurinclusieve landbouw georganiseerd. De opkomst was goed en de reacties erg positief. We hopen dat dit een meer natuurinclusieve landbouw dichterbij kan brengen, mede door in 2017 hier concrete voorstellen voor in te dienen.

Onze fractie heeft ook diverse bedrijfsbezoeken, netwerkgesprekken, symposia en seminars bijgewoond. Op die manier zijn we zelf goed op de hoogte van wat speelt, maar weten mensen ons ook snel te vinden.

Gerelateerd nieuws

Debat over motie koeien in de wei

Op 23 februari jl. werd in de Tweede Kamer een motie van Esther Ouwehand aangenomen, waarin de regering wordt verzocht weideg...

Lees verder

Grote verbouwing veehouderij nodig

Het is een goede zaak dat bestuurders, politici en journalisten zich druk maken over het verdwijnen van de weidevogel. Maar h...

Lees verder