Opinie: Zijn damherten vogelvrij in de provincie Fryslân? (Artikel in Friesch Dagblad, 3 januari 2021)


7 januari 2021


In het Friesch Dagblad is een mooi opiniestuk van ons Statenlid Menno Brouwer geplaatst:

Vlak voor het Kerstreces stelde de CDA-Statenfractie mondelinge vragen aan het college van Gedeputeerde Staten (GS) over de vermeende overlast van een groeiende groep damherten in de omgeving ten oosten van Heerenveen. Dit mede als vervolg op eerder gestelde schriftelijke vragen. GS verwacht dat de Fauna Beheer Eenheid begin volgend jaar een faunabeheerplan over deze kwestie aan de provincie zal kunnen voorleggen.


100%

Plaatselijk Belang (PB) Ald- en Nijhoarne weet al zonder dat faunabeheerplan wat het resultaat moet worden. Per brief van 26 oktober jongstleden stelt PB dat de provincie toegezegd heeft om medio 2020 te zorgen voor ‘ruiming van deze invasieve soort’. Een denigrerende en aanstootgevende kwalificatie van een prachtige en inheemse diersoort.

Zonder een goedgekeurd faunabeheerplan kan de provincie een dergelijke toezegging helemaal niet doen. Op grond van de beantwoording van gedeputeerde Fokkinga, gaat de Partij voor de Dieren ervan uit dat deze toezegging dan ook niet is gedaan.

Geen draagvlak

Bovendien is gebleken dat het standpunt van het Plaatselijke Belang geen draagvlak heeft onder haar eigen inwoners. Meerdere inwoners hebben ons te kennen gegeven het niet eens te zijn met het standpunt van ‘hun’ PB.

Het damhert is volgens de Wet Natuurbescherming (Wnb) een beschermde inheemse diersoort. Dat betekent dat de gunstige staat van instandhouding niet in gevaar mag worden gebracht (artikel 3.8, lid 5 van de Wnb). De staat van instandhouding wordt op provinciaal niveau bekeken, waarbij ook de staat van instandhouding in Nederland als geheel wordt betrokken.

Essentieel is dat er eerst gekeken moeten worden naar preventieve maatregelen. Welke maatregelen dat zijn, is situationeel bepaald

Op grond van de Wnb kan de Fauna Beheer Eenheid alleen op basis van een door Fryslân goedgekeurd faunabeheerplan maatregelen nemen. Essentieel is dat er eerst gekeken moeten worden naar preventieve maatregelen. Welke maatregelen dat zijn, is situationeel bepaald.

Faunapassages

In dit geval kan worden gedacht aan preventieve maatregelen in de fysieke sfeer, zoals snelheidsbeperkingen voor het autoverkeer, het plaatsen van wildroosters en/of hekwerken en faunapassages. De meest effectieve oplossing is het met elkaar verbinden van natuurgebieden, zodat de dieren kunnen migreren. Afschot komt pas in allerlaatste instantie aan de orde.

Uit onderzoek van de Dierenbescherming blijkt dat verhoogd afschot leidt tot een verhoogde aanwas van de dieren

Wij zijn faliekant tegenstander van een optie tot afschot van deze dieren. Niet alleen op grond van hun beschermde status maar ook vanuit een oogpunt van effectiviteit en biodiversiteit. Uit onderzoek van de Dierenbescherming blijkt dat verhoogd afschot leidt tot een verhoogde aanwas van de dieren. Dit is te verwachten, wanneer een populatie onder haar draagkracht ligt. Hekken en roosters zijn daardoor effectiever om overlast te voorkomen dan de kogel.Bron: Opinie: Zijn damherten vogelvrij in de provincie Fryslân? (frieschdagblad.nl)