Opiniestuk: de jacht is geopend


28 december 2021

Het wordt schieten geblazen in Fryslân in 2022. Het College van Gedeputeerde Staten heeft twee Faunabeheerplannen goedgekeurd.

Het Faunabeheerplan Jacht gaat onder andere over de jacht op haas en konijn. Al in november 2020 zijn hazen en konijnen op de rode lijst van bedreigde diersoorten van de Zoogdierenvereniging geplaatst. Sinds de jaren 50 van de vorige eeuw zijn deze diersoorten met meer dan 60% afgenomen. Ze veroorzaken niet of nauwelijks schade. Waarom dan toch doorgaan met de jacht? Daar zit geen enkele ratio achter en laat zodoende de ware aard van de jacht zien. Het gaat om het praktiseren van een perverse hobby van zo’n 27.000 macho mannen en vrouwen in Nederland ten koste van andere medebewoners van deze planeet.

Het Faunabeheerplan Predatie is vooral bedoeld voor de bescherming van de weidevogels en zet nu al in op het afschieten van de vos, zwarte kraai, steenmarter en bruine rat. Andere soorten volgen later. Maar de oorzaak van de achteruitgang van de weidevogels is niet de predatie, maar de verslechterde leefomgeving. De intensieve landbouw met zijn monotone raaigrasvelden, te lage waterpeilen en de verarming van de bodem, is de hoofdoorzaak van de teloorgang van de weidevogel.

Volgend jaar begint ook de verdere bestrijding van steenmarters, het gebruik van kraaienvangkooien en het gebruik van lichtbakken en restlichtversterkers bij bestrijding van katten. De FBE wil de jacht op de deze laatste diersoort verder intensiveren. Dat kan betekenen dat boerderijkatten en huiskatten worden afgeschoten. En dat terwijl elders in het land goede resultaten worden behaald met diervriendelijke sterilisatieprogramma’s. Daarom is in de rest van Nederland de jacht op katten al jaren gestopt.

Het College van GS wil met het faunabeleid inzetten op vrijstellingen. Dat betekent dat er geen bezwaar mogelijk is tegen het verjagen of doden van dieren die in onze provincie leven en die sommigen als schadelijk ervaren. Daarmee worden inwoners zeggenschap en inspraak ontnomen en onmachtig gemaakt. Bezwaar en beroep zijn onmisbaar in een democratie.

Het uitgangspunt van Gedeputeerde Staten is: “Bevalt ons iets niet? Schiet het maar dood”. Maar dat kan niet. Er moet naar preventie en diervriendelijke alternatieven worden gekeken. Dat is de essentie van de Wet Natuurbescherming. En komt het provinciaal bestuur zelf niet tot dit inzicht, dan verwacht ik dat burgers en maatschappelijke organisaties naar de rechter zullen gaan.

Menno Brouwer

Statenlid Partij voor de Dieren

Gerelateerd nieuws

Pleidooi tegen vossenafschot en natuurverdroging

In de Provinciale Statenvergadering van 15 december jl. hebben we mondelinge vragen gesteld over de ontheffingsverlening van ...

Lees verder

Burgers niet veilig bij hazenjacht

Onlangs is een bewoonster van Frijlan aan de Boksumerdyk in Leeuwarden op eigen terrein geraakt door hagel van een jager. De ...

Lees verder