Pleidooi tegen vossen­af­schot en natuur­ver­droging


16 december 2021

In de Provinciale Statenvergadering van 15 december jl. hebben we mondelinge vragen gesteld over de ontheffingsverlening van de provincie voor vossenjacht met lichtbakken om de weidevogels te beschermen. Onzin, vinden wij. Het bejagen van diersoorten is symptoombestrijding en lost niets op. Weidevogels red je alleen door hun leefomgeving weer geschikt te maken voor weidevogels. Dat betekent volop kruidenrijk grasland met hogere waterstanden en boeren die de nesten niet stuk rijden en pas gaan maaien wanneer de jonge vogels vliegvlug zijn.

De kunstmatig lage waterstanden ten behoeve van de landbouw zijn voor de Friese natuur een groot probleem. Al decennialang is de trend laag, lager, laagst en de impact daarvan op de natuur, maar ook op woningen (funderingsschade!) is enorm. Ons Statenlid Menno Brouwer benadrukte daarom dat de landbouw niet voor de natuur mag gaan. Ook de natuur is van grote economische betekenis. De Provincie neemt echter onvoldoende herstelmaatregelen. Ons voorstel om de verdrogingsproblematiek voortvarender in alle natuurgebieden aan te pakken vond geen meerderheid.

Ook vinden we het oppervlaktewater in Fryslân lang niet schoon genoeg. Er worden allerlei problematische stoffen in aangetroffen, zoals medicijnresten en microplastics, maar ook chemische bestrijdingsmiddelen. We vroegen de gedeputeerde om een bronnenonderzoek te gaan uitvoeren naar - vooral de verboden- bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater.

Tot slot kwam ook de bestrijding van niet-inheemse planten en dieren aan de orde. Het gaat dan bijvoorbeeld om plantensoorten als de waternavel en de duizendknoop en de opmars van de Amerikaanse rivierkreeft. Deze kunnen grote schade aanrichten aan de biodiversiteit en ook zorgen voor economische- en gezondheidsschade. Menno Brouwer benadrukte dat preventie en goede voorlichting nodig is om te voorkomen dat de soorten überhaupt in de natuur terecht komen; “Wat je kunt voorkomen, hoef je niet te bestrijden”. Onze motie voor een nader onderzoek naar de ecologische en financiële consequenties van de verschillende alternatieven haalde een gelijke aantal stemmen voor en tegen. Deze zal volgende maand opnieuw in stemming worden gebracht.Gerelateerd nieuws

Zesenzestig provinciale fracties willen groene besteding Europese landbouwgelden

“Help de boeren om uit de ratrace naar intensivering te stappen.” Op initiatief van de Noord-Hollandse fracties van de Partij...

Lees verder

Opiniestuk: de jacht is geopend

Het wordt schieten geblazen in Fryslân in 2022. Het College van Gedeputeerde Staten heeft twee Faunabeheerplannen goedgekeurd...

Lees verder