Monde­linge vragen netwerkdag FUMO


Indiendatum: sep. 2018

De FUMO organiseert, zo staat in de uitnodiging, in opdracht van de Provincie op 27 september de jaarlijkse Friese VTH-netwerkdag voor handhavers van onder meer Gemeenten, Waterschap en Natuurorganisaties. Tijdens deze dag zou ook een presentatie verzorgd worden over biovergisting door de eigenaar van het bedrijf Schaap uit Tirns. Van omwonenden die al jarenlang overlast ondervinden van dit bedrijf ontvingen u en wij als statenfracties een signaalbrief over de verontwaardiging die dit bij hen heeft teweeg gebracht.

In de vooraankondiging van de FUMO staat het als volgt:

Presentatie Biovergisting: Ids Schaap

De heer Schaap is een jonge dynamische ondernemer en heeft in 2007 met zijn bedrijf “Biogas Schaap Bio Energie” de zijsprong gemaakt richting groene energie. In een tijd dat we steeds duurzamer willen worden lijkt de ontwikkeling van Biovergisting en de mogelijkheid om uit restproducten gas te winnen helemaal van deze tijd. De heer Schaap vertelt wat er allemaal bij komt kijken, wat de mogelijkheden zijn. Maar ook hoe hij probeert de overlast te beperken van enkele omwonenden die deze ontwikkeling met argusogen volgen.

In werkelijkheid gaat het niet slechts om enkele omwonenden, maar om vele omwonenden en het bedrijf Schaap staat inmiddels te boek als een ondernemer die regels en voorschriften overtreedt. Hij heeft meerdere dwangsommen opgelegd gekregen om hem te dwingen zich aan de regels te houden, die hij alsmaar bleef overtreden. En zeer onlangs is bij een voorlopige voorziening een bouwvergunning geschorst. Maar het bedrijf is toch gewoon alvast begonnen met de bouw.

Omwonenden protesteerden dan ook tegen Schaap als spreker op de netwerkdag met een signaalbrief aan u en ons als statenfracties. Inmiddels begrijpen wij dat Schaap vervangen is door een andere spreker. Desondanks vinden wij het van belang deze vragen te stellen.

Er zijn in Fryslân 21 bedrijven met een co-mestvergister. En uitgerekend de eigenaar van een co-vergister die meermaals laat blijken lak aan regels en voorschriften te hebben, werd uitgenodigd als spreker.

Wij hebben daarom de volgende vragen aan de gedeputeerde.

Vragen

  1. 1. Wat is uw rol geweest bij de inhoudelijke voorbereidingen van deze Friese VTH-netwerkdag?
  1. 2. Vindt u het gepast om een ondernemer een podium te geven, van wie publiekelijk bekend is dat deze al jarenlang regels overtreedt en dwangsommen van uw kant opgelegd heeft gekregen? Zo niet, hoe kan het dan dat toch gekozen is voor deze ondernemer?
  1. 3. Waarom werd van alle 21 co-mestvergisters in Fryslân uitgerekend dit bedrijf uitgekozen om zich te presenteren op de Friese netwerkdag?
  1. 4. Bent u met ons van mening dat het geven van een podium aan dit bedrijf op zijn minst de indruk kan wekken dat zowel u als opdrachtgever van deze netwerkdag als de FUMO de onoorbare werkwijzen van dit bedrijf hiermee stilzwijgend steunen?
  1. 5. Gelden ook bij het organiseren van informerende bijeenkomsten niet, net als binnen onze eigen organisatie de kernwaarden integriteit, betrouwbaarheid en moreel besef?
  1. 6. Hoe heeft u gereageerd naar de omwonenden, die ook u hun signaalbrief hebben gestuurd? En mogen we daar een afschrift van ontvangen?
  1. 8. Hoe denkt u een dergelijke grote onrust veroorzakende gebeurtenis in de toekomst te voorkomen?

Indiener(s)

Partij voor de Dieren, Rinie van der Zanden

PvdA, Riek van der Vlugt