Monde­linge vragen jacht op steen­marters


Indiendatum: nov. 2018

MONDELINGE VRAGEN / VRAGENUURTJE ex artikel 40 Reglement van Orde

Gericht aan

Gedeputeerde Kramer

In het Friesch Dagblad van 18 oktober jl. was het artikel te lezen “Provincie Fryslân wil proef met steenmarters uitbreiden”.

In het artikel zelf staat vermeld dat in 2017 een proef werd gedaan, waarbij 15 steenmarters gevangen en gedood mochten worden. De resultaten van de proef zijn nog niet definitief, maar de pilot zou nu al succesvol lijken en er is al rijkssubsidie aangevraagd voor een vervolg van de proef. De subsidie is bedoeld voor projecten voor toekomstbestendige landbouw. De toelichting van de minister is: “Met die proeven wordt beoogd de landbouw in evenwicht te laten komen met klimaatverandering en duurzame energie”.

Bekend is dat predatoren uit een ecosysteem verwijderen verstrekkende gevolgen kan hebben. Een voorbeeld: het afschieten van vossen zorgt enkel voor een betere vruchtbaarheid van de overige vossen en de stand van andere predatoren, zoals de marter, gaat alleen maar omhoog. Marterachtigen gaan immers uit de weg daar waar de vos gevestigd is. Want de vos lust wel een marter. Schieten zorgt niet alleen voor dierenleed, het werkt ook nog eens averechts. Schiet een dier en er komen er twee voor terug. Schieten bevordert namelijk de drang tot voortplanting. Zinloos geweld, dus.

Een betere oplossing zou zijn om de landbouw daadwerkelijk toekomstbestendig te maken, door haar beter samen te laten werken met de natuur. Op die manier krijgen weidevogels een eerlijke kans en is symptoombestrijding niet meer nodig.

Onze fractie heeft daarom de volgende vragen:

Vragen

  1. Is het u bekend dat marterachtigen uit de weg gaan in een territorium van de vos en dus geen weidevogelnesten in dat gebied beroven?
  1. Zo ja, waarom gaf u dan ontheffing om de vos die juist wel een marter lust, dood te schieten in de gebieden waar agrarisch natuurbeheer plaats vindt? Zo nee, heeft u dan wel gedegen onderzoek gedaan naar de ecologische effecten van deze proef (graag een toelichting)?
  1. Bent u met ons van mening dat met het toestaan van het doden van de vos, waardoor de marterachtigen juist beter gedijen en vervolgens dan ook maar het doden van de marter toestaan, het ecosysteem alleen maar meer uit balans raakt en je van de regen in de drup belandt?
  1. Vindt u dat afschot van dieren een geschikt middel is om de landbouw in evenwicht te laten komen met klimaatverandering en duurzame energie, zoals in het FD-artikel staat vermeld? Graag een toelichting.
  1. Wat is het bedrag dat nu gemoeid is met de proef met het vangen en doden van marters?
  1. Wat is het bedrag dat gemoeid is met de uitbreiding van de proef naar vier locaties?
  1. Vindt u het verantwoord om, zonder de definitieve resultaten van de proef te hebben of ander nader onderzoek te hebben gedaan, de proef te vervolgen, mede gezien de complexiteit van inbreuken (waaronder jacht) op ecosystemen? Ook hierbij graag een toelichting.

Indiener(s)

Partij voor de Dieren, Rinie van der Zanden

Datum

31 oktober 2018

Interessant voor jou

Mondelinge vragen netwerkdag FUMO

Lees verder

Vragen over besluitvorming windpark Nij Hiddum-Houw

Lees verder