Schriftelijke vragen geothermie

De geothermiesector is in Nederland aan een opmars bezig. Ook in Fryslân is deze ontwikkeling zichtbaar. Geothermie is onderdeel van de duurzame energiemix zoals vastgesteld in de beleidsbrief Duurzame Energie 2016 en het Coalitieakkoord noemt geothermie en warmtenetten, zeker voor industriële toepassing, veelbelovend.

Maar ondanks het duurzame imago van geothermie zijn er ook tegengeluiden. Zo waarschuwt Staatstoezicht op de Mijnen over de veiligheid en de kosten van geothermie[1], en kondigt Minister Wiebes nieuwe eisen aan[2], omdat de sector aan een professionaliseringsslag toe is. Er zijn veertien partijen die geothermie exploiteren. Geen enkele daarvan heeft een geldig winningsplan[3].

De Vereniging van waterbedrijven Nederland (Vewin) dringt aan op een betere bescherming van grondwater en drinkwater[4].

Met de groeiende geothermiesector neemt ook de druk op- en de drukte in de ondergrond verder toe. Het Rijk is daarom bezig een integrale structuurvisie op te stellen over de ruimtelijke ordening van de ondergrond (STRONG). Ook in Fryslân wordt de bodem beter in kaart gebracht, bijvoorbeeld met een provinciaal warmteplan.

In de LC van 17 februari[5] kunnen we lezen dat Leeuwarden zo snel mogelijk van het aardgas af wil en dat er plannen zijn voor twee diepe geothermieputten en één plan voor ultradiepe geothermie (Friesland Campina) in de stad. Ook bij Aware in Heerenveen zijn er plannen voor ultradiepe geothermie.

 

Wij hebben hierover de volgende vragen:

1) In het uitvoeringsprogramma jaarplan 2017 staat op p.4:

Begin 2017 is er een overzichtskaart van beschikbare warmte (geothermie en restwarmte) in Fryslân beschikbaar. Deze kaart levert input voor een provinciale warmteplan. Dit plan wordt ingebracht in de regionale energiestrategie.  

a) Wanneer ontvangen PS de toegezegde overzichtskaart?

b) Wanneer ontvangen PS het provinciaal warmteplan?

c) Hoe is het warmteplan opgenomen in de regionale energiestrategie?

 

2)   In uw brief van week 44 2017 geeft u aan dat er op dit moment zeven geothermiedoubletten (d.w.z. parallelboringen; warm water wordt in één pijp opgepompt en afgekoeld water wordt in de parallelle pijp teruggevoerd naar de ondergrond) in de provincie worden ontwikkeld en dat er nog geen ervaring met operationele projecten is. U heeft de wettelijke taak om het Ministerie te adviseren bij het afgeven van een opsporingsvergunning voor geothermie.

a) Om welke zeven geothermiedoubletten gaat het?

b) Hoe luidt uw advies voor elk van deze doubletten en kunt u uw keuze toelichten?

c) Op welke informatie en afkomstig van welke partij(en) per geothermiedoublet baseert u uw advies?

 

3)  Met name op het gebied van ultradiepe geothermie zijn veel zorgen over problemen die kunnen ontstaan bij het boren op grote diepte, waarbij fracking bijna altijd nodig is. Wat betreft Friesland Campina heeft u zich in uw brief (kenmerknr. 01461427) kritisch, maar niet afwijzend, uitgesproken over de aanvraag opsporingsvergunning aardwarmte.

a) In uw brief stelt u dat de veiligheid geborgd moet zijn, de risico’s aanvaardbaar en beheersbaar en dat de burgers zorgvuldig betrokken en geïnformeerd moeten worden. U noemt daarbij wel veel bezwaren, zoals het ontbreken van kennis op het gebied van fracking, de actieve aardgasvelden in het gebied en de onduidelijkheden in de vergunningsaanvraag over bv. de financiële en technische risico’s. Waarom heeft u er niet voor gekozen het voorzorgsprincipe te hanteren en de risico’s van boren en fracking als ontoelaatbaar te bestempelen?

b) Op pagina 1 van uw brief noemt u een aantal partijen waaraan u het boringverzoek van Friesland Campina heeft voorgelegd vergezeld van een preadvies.

c) Kunt u een volledige opsomming geven van alle partijen aan wie u het preadvies heeft voorgelegd?

d) Waren zij voor- of tegen het advies?

e) Kunt u de binnengekomen reacties aan de Staten ter informatie toezenden?

f) U noemt in uw brief heel veel zorgelijke punten. Wat is/zijn voor u de doorslaggevende reden(en) geweest om tot een weliswaar kritisch, maar uiteindelijk toch positief advies te komen?

 

 

Bronnen:

[1] https://www.sodm.nl/onderwerpen/aardwarmte/nieuws/2017/07/13/staat-van-de-sector-geothermie-ook-aardwarmte-moet-veilig-gewonnen-worden
[2] https://energeia.nl/energeia-artikel/40065318/wiebes-komt-met-nieuwe-eisen-aan-groeiende-geothermiesector
[3]https://fd.nl/ondernemen/1210522/de-nederlandse-ondergrond-is-een-jungle
[4] http://www.vewin.nl/standpunten/paginas/Structuurvisie_Ondergrond_STRONG_126.aspx
[5] http://www.lc.nl/friesland/Tijd-gaat-dringen-voor-geothermie-22920963.html