Schrif­te­lijke vragen spie­ring­vis­serij


Indiendatum: mrt. 2024

SCHRIFTELIJKE VRAGEN, ex artikel 42 Reglement van Orde

Gericht aan

GS

Onderwerp

Spiering- en garnalenvisserij

Inleidende toelichting

Vissers halen meer dan 20 ton aan 'verboden' vis uit Waddenzee, kopt Omrop Fryslân in een bericht op 12 februari jl. ¹

Alleen al in januari is meer dan 23 ton spiering uit de Waddenzee gehaald. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Op grond van een beroep ingesteld door Vogelbescherming Nederland heeft de rechter echter op 6 december 2023 een streep gezet door de vergunningen, waarmee het definitief niet meer is toegestaan in de Waddenzee op spiering te vissen.² Dit is goed nieuws voor het herstel van de spieringpopulatie en de vogels die spiering eten. Spiering is essentieel voedsel voor visetende vogelsoorten,³ waarvoor de Natura 2000-gebieden Waddenzee en IJsselmeer zijn aangewezen.

Het beroep van Vogelbescherming Nederland betrof vier vergunningen die door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) zijn verleend voor spieringvisserij met sleepnetten op acht locaties in Waddenzee, waaronder de spuikommen bij Kornwerderzand en Den Oever. Dit zijn plekken waar spiering zich massaal verzamelt om naar het IJsselmeer te trekken.

Van drie schepen heeft Omrop Fryslân naar eigen zeggen zelf vastgesteld dat deze nog steeds op plekken vissen waar je veel spiering kunt vangen.¹ Het lijkt er dus op dat de betrokken vissers de gerechtelijke uitspraak willens en wetens negeren en onder het mom van “bijvangst” gewoon doorgaan met de visserij op spiering.

De Statenfracties van de PvdD, SP, GrienLinks en D66 hebben hierover de volgende vragen aan het College.

Vragen

  1. Is het College op de hoogte van de vermeende illegale visserij op spiering? Zo ja, wat vindt het College hiervan?
  2. Is het College bereid om contact op te nemen met het Ministerie van LNV en erop aan te dringen het vonnis van rechtbank Midden-Nederland serieus na te leven en te handhaven? Zo nee, waarom niet?
  3. Uit het vonnis blijkt maar weer eens hoe belangrijk het is dat bij vergunningverlening in Natura 2000-gebieden zorgvuldig wordt getoetst aan de wettelijke vereisten (uitgangspunt: ‘nee, tenzij’), het natuurbelang voorop wordt gesteld en het voorzorgsbeginsel correct wordt toegepast. Dit betekent dat bij twijfel geen vergunning mag worden verleend voor de aangevraagde activiteit. Is het College dat met ons eens? Zo nee, waarom niet?
  4. Onlangs werd bekend dat het Waddenfonds € 559.000 uittrekt voor een onderzoek naar alternatieve vangstmethoden voor de garnalenvisserij⁴. Dit terwijl duidelijk is dat de garnalenvisserij een grote negatieve impact heeft op de onderwaternatuur van de Waddenzee. Vanuit die invalshoek zijn kort geleden een kleine twintig vergunninghouders uitgekocht. Bent u het met onze fracties eens dat de doelstellingen van dit onderzoek strijdig kunnen zijn met de doelstellingen van de financiële uitkoopregeling ? Of in andere woorden: wordt in het onderzoek de noodzakelijke reductie van de vissersvloot als randvoorwaarde meegenomen? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

Indieners

PvdD, Menno Brouwer

SP, Hanneke Goede

GrienLinks, Jochem Knol

D66, Danny van der Weijde-Hoogstad

Datum

1 maart 2024

¹ Fiskers helje mear as 20 ton oan 'ferbeane' fisk út Waadsee - Omrop Fryslân (omropfryslan.nl)

² Rechtbank trekt streep door spieringvisserij in Waddenzee | Vogelbescherming

³ Leeuw, de, J.J., Hammen, van der, T., Schadeberg, T.A., & Kwakman-Schilder, K. (2019). Spieringvisserij IJsselmeer en Waddenzee; Voorstudie Ecologische Risicoanalyse ten behoeve van afwegingskader spieringvisserij. IJmuiden: Wageningen Marine Research rapport.

Waddenfonds laat alternatieven voor garnalenvisserij onderzoeken - Waddenzee

Indiendatum: mrt. 2024
Antwoorddatum: 2 apr. 2024

Geachte mevrouw Goede en heren Brouwer, Knol en Van der Weijde,

Uw schriftelijke vragen op grond van artikel 42 van het Reglement van Orde, binnengekomen op 1 maart 2024 beantwoorden wij als volgt.

Uw inleiding

Vissers halen meer dan 20 ton aan 'verboden' vis uit Waddenzee, kopt Omrop Fryslân in een bericht op 12 februari jl. ¹

Alleen al in januari is meer dan 23 ton spiering uit de Waddenzee gehaald. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Op grond van een beroep ingesteld door Vogelbescherming Nederland heeft de rechter echter op 6 december 2023 een streep gezet door de vergunningen, waarmee het definitief niet meer is toegestaan in de Waddenzee op spiering te vissen.² Dit is goed nieuws voor het herstel van de spieringpopulatie en de vogels die spiering eten. Spiering is essentieel voedsel voor visetende vogelsoorten,³ waarvoor de Natura 2000-gebieden Waddenzee en IJsselmeer zijn aangewezen.

Het beroep van Vogelbescherming Nederland betrof vier vergunningen die door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) zijn verleend voor spieringvisserij met sleepnetten op acht locaties in Waddenzee, waaronder de spuikommen bij Kornwerderzand en Den Oever. Dit zijn plekken waar spiering zich massaal verzamelt om naar het IJsselmeer te trekken.

Van drie schepen heeft Omrop Fryslân naar eigen zeggen zelf vastgesteld dat deze nog steeds op plekken vissen waar je veel spiering kunt vangen.¹ Het lijkt er dus op dat de betrokken vissers de gerechtelijke uitspraak willens en wetens negeren en onder het mom van “bijvangst” gewoon doorgaan met de visserij op spiering.

De Statenfracties van de PvdD, SP, GrienLinks en D66 hebben hierover de volgende vragen aan het College.

Vraag 1:
Is het College op de hoogte van de vermeende illegale visserij op spiering? Zo ja, wat vindt het College hiervan?

Antwoord vraag 1:
Het college heeft kennis genomen van de rechterlijke uitspraak. Voor zowel de spieringvisserij als voor de garnalenvisserij op de Waddenzee is het ministerie van LNV bevoegd gezag. Verdere beoordeling en afhandeling is daarmee een zaak voor het ministerie van LNV.

Vraag 2:
Is het College bereid om contact op te nemen met het Ministerie van LNV en erop aan te dringen het vonnis van rechtbank Midden-Nederland serieus na te leven en te handhaven? Zo nee, waarom niet?

Antwoord vraag 2:
Het Ministerie van LNV heeft de betrokken garnalenvissers inmiddels een waarschuwing gegeven en houdt hierop nader toezicht zoals blijkt uit de beantwoording van gestelde Kamervragen over hetzelfde onderwerp d.d. 12 maart jl. lnmiddels heeft de minister de gedoogbeschikking voor de garnalenvisserij op de Waddenzee aangepast waardoor er niet meer op garnalen gevist mag worden in de spuikommen van Kornwerderzand en Den 0ever. Wij zien derhalve geen reden om hierover contact op te nernen met het Ministerie van LNV.

https://open.overheid.nl/docum...

Vraag 3:
Uit het vonnis blijkt maar weer eens hoe belangrijk het is dat bij vergunningverlening in Natura 2000-gebieden zorgvuldig wordt getoetst aan de wettelijke vereisten (uitgangspunt: ‘nee, tenzij’), het natuurbelang voorop wordt gesteld en het voorzorgsbeginsel correct wordt toegepast. Dit betekent dat bij twijfel geen vergunning mag worden verleend voor de aangevraagde activiteit. Is het College dat met ons eens? Zo nee, waarom niet?

Antwoord vraag 3:
Bij het beoordelen van vergunningsaanvragen dient conform de wet het voorzorgsbeginsel toegepast te worden, hetgeen inhoudt dat bij het afgeven van een vergunning geen twijfel mag bestaan over de effecten op natuur van de activiteiten waarvoor de vergunning is aangevraagd.

Vraag 4:
Onlangs werd bekend dat het Waddenfonds € 559.000 uittrekt voor een onderzoek naar alternatieve vangstmethoden voor de garnalenvisserij⁴. Dit terwijl duidelijk is dat de garnalenvisserij een grote negatieve impact heeft op de onderwaternatuur van de Waddenzee. Vanuit die invalshoek zijn kort geleden een kleine twintig vergunninghouders
uitgekocht. Bent u het met onze fracties eens dat de doelstellingen van dit onderzoek strijdig kunnen zijn met de doelstellingen van de financiële uitkoopregeling ? Of in andere woorden: wordt in het onderzoek de noodzakelijke reductie van de vissersvloot als randvoorwaarde meegenomen? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

Antwoord vraag 4:
Een van de doelstellingen van het Waddenfonds is om de ecologische impact van de visserij op de Waddenzee te verlagen. Zowel de uitkoopregeling als alternatieve vismethodes verlagen de ecologische impact van de visserij op de Waddenzee. De uitkoopregeling zorgt ervoor dat er minder vissers zijn die de bodem beroeren. In het onderzoek naar alternatieve vismethodes wordt juist onderzocht hoe met alternatieve methodes gevist kan worden op een manier waarop er zo weinig mogelijk bodemberoering is. Daarom zijn de doelstellingen van zowel het onderzoek als de uitkoopregeling niet strijdig, maar zorgen er allebei voor dat de impact op de onderwaternatuur juist verlaagd wordt. Wij zien daarom geen reden om verdere reductie van de vloot als randvoorwaarde op te leggen aan de subsidiering van
onderzoek naar alternatieve vangstmethoden.

Interessant voor jou

Vervolgvragen over economische impactanalyse

Lees verder

Schriftelijke vragen hongerige wolf

Lees verder