Vragen over aanrij­dingen met otters


Indiendatum: 2 sep. 2022

SCHRIFTELIJKE VRAGEN, ex artikel 42 Reglement van Orde

Gericht aan

GS

Inleidende toelichting

De afgelopen dagen zijn er berichten in de pers geweest over aangereden otters.[1] Er lijken dit jaar meer otters aan te worden gereden dan in eerdere jaren. Dat terwijl ook in 2020 en 2021 al veel dieren werden aangereden: 63 in 2020 en 67 in 2021. Er lijkt sprake te zijn van een opgaande trend, ondanks het structurele budget van € 34.000 per jaar om aanrijdingen met otters te voorkomen.

Vragen

  1. Bent u het eens met de aanname dat dit jaar opnieuw meer otters zullen sterven in het verkeer? Zo nee, waarom niet? Heeft u ook inzicht in de oorzaken van de toename van het aantal aangereden otters?
  2. Welke maatregelen ter voorkoming van aanrijdingen met otters worden momenteel al genomen?
  3. Verwacht u dat de opgaande trend in het aantal aanrijdingen valt te stoppen met de huidige maatregelen en met het huidige budget? Zo ja, waarom? Zo nee, welke aanvullende maatregelen zouden nodig zijn om het aantal aanrijdingen met otters te minimaliseren in onze provincie?
  4. Bent u bereid om, indien mogelijk samen met Wetterskip Fryslân en Rijkswaterstaat, nader te onderzoeken welke maatregelen kunnen worden uitgevoerd en wat de effectiviteit van mogelijke maatregelen is?
  5. Kunt u in bovengenoemd onderzoek tevens in kaart brengen waar zich de “hotspots” van de aanrijdingen met de otters bevinden?
  6. Kunt u in het kader van genoemd onderzoek meenemen wat de kosten zijn van de aanleg van faunapassages bij deze “hotspots” en hoe deze eventueel kunnen worden gedekt? Zo nee, waarom niet?
  7. Bent u bereid om, vooruitlopende op de uitkomsten van het onderzoek ad punt 4, alvast een start te maken met makkelijk te realiseren preventieve voorzieningen als afrasteringen en waarschuwingsborden? Zo nee, waarom niet?

Indieners

PvdD, Menno Brouwer

SP, Hanneke Goede

GrienLinks, Jochem Knol

Datum

2 september 2022


[1] Zie bijvoorbeeld In paar dagen tijd drie otters doodgereden: "Dat terwijl de piek nog moet komen" - Omrop Fryslân (omropfryslan.nl).

Indiendatum: 2 sep. 2022
Antwoorddatum: 27 sep. 2022

Uw schriftelijke vragen op grond van artikel 42 van het Reglement van Orde, binnengekomen op 2 september 2022 beantwoorden wij als volgt.

lnleiding:

"De afgelopen dagen zijn er berichten in de pers geweest over aangereden otters. Er lijken dit jaar meer otters aan te worden gereden dan in eerdere jaren. Dat terwijl ook in 2020 en 2021 al veel dieren werden aangereden: 63 in 2020 en 67 in 2021. Er lijkt sprake te zijn van een opgaande trend, ondanks het structurele budget van € 34.000 per jaar om aanrijdingen met otters te voorkomen."

Vraag 1: Bent u het eens met de aanname dat dit jaar opnieuw meer otters zullen sterven in het verkeer? Zo nee, waarom niet? Heeft u ook inzicht in de oorzaken van de toename van het aantal aangereden otters?

Antwoord vraag 1: Wij verwachten ook dat er in 2022 een hoger aantal otters zullen worden aangereden. Met de stijging van het aantal otters stijgt ook de kans op een aanrijding. Door de groei van de populatie komen otters ook steeds op nieuwe plekken in de provincie. Daarnaast worden dichtheden ook groter. Dit zorgt voor andere migratiepatronen waardoor de kans op een aanrijding toeneemt.

Vraag 2: Welke maatregelen ter voorkoming van aanrijdingen met otters worden momenteel al genomen?

Antwoord vraag 2: Op diverse locaties zijn ottervoorzieningen -zoals faunapassages en rasters- aangelegd. Het aantal aanrijdingen wordt bijgehouden en indien nodig wordt in overleg met otterexperts gekeken naar mogelijkheden voor de realisatie van aanvullende ottervoorzieningen. Ook op niet-provinciale wegen vinden de nodige aanrijdingen met otters plaats. Wij hebben daarom sinds oktober 2021 het Provinciale Otteroverleg Fryslan hervat. Het thema `aanrijdingen' is hierbij een vast onderdeel van de agenda. Op deze wijze staan wij met andere partijen stil bij oplossingen van de infrastructurele knelpunten voor otters.

Vraag 3: Verwacht u dat de opgaande trend in het aantal aanrijdingen valt te stoppen met de huidige maatregelen en met het huidige budget? Zo ja, waarom? Zo nee, welke aanvullende maatregelen zouden nodig zijn om het aantal aanrijdingen met otters te minimaliseren in onze provincie?

Antwoord vraag 3: Het otterbudget is sinds juni jongstleden vrijgegeven. Het heeft tijd nodig om de vruchten te plukken van dit budget, maar naarmate het aantal otters toeneemt zal het steeds lastiger worden om de opgaande trend van het aantal aanrijdingen te stoppen. Zoals bij de beantwoording van vraag een is gemeld, komen op veel meer plaatsen otters voor en neemt de dichtheid alleen maar toe. Dat betekent dat de otter op veel meer plaatsen het risico loopt om aangereden te worden. Wanneer meerdere otters op een locatie worden aangereden -ook wel een hotspot genoemd- gaan we in overleg met de betreffende wegbeheerder. Tijdens deze overleggen dringen wij aan op het belang van het treffen van gerichte maatregelen. Het is echter aan de betreffende wegbeheerder om maatregelen te nemen.

Vraag 4: Bent u bereid om, idien mogelijk samen met Wetterskip Fryslan en Rijkswaterstaat, nader te onderzoeken welke maatregelen kunnen worden uitgevoerd en wat de effectiviteit van mogelijke maatregelen is?

Antwoord vraag 4: Het door u gevraagde onderzoek is niet nodig. Zowel tijdens het Provinciale Otteroverleg Fryslan als bij het Nationale otteroverleg worden ervaringen van verschillende partijen over de uitvoerbaarheid en effectiviteit van maatregelen gedeeld. Er is daardoor voldoende zicht op welke maatregelen het beste genomen kunnen worden.

Vraag 5: Kunt u in bovengenoemd onderzoek tevens in kaart brengen waar zich de "hotspots" van de aanrijdingen met de otters bevinden?

Antwoord vraag 5: Dit onderzoek is reeds gedaan. Wageningen Environmental Research (WENR) stelt namelijk jaarlijks een onderzoeksrapport op. In het onderzoeksrapport is uitgebreid stilgestaan bij de belangrijkste Friese hotspots(1). Deze hotspots zijn daarom een belangrijk gespreksonderwerp tijdens het Provinciaal Otteroverleg Fryslan.

Vraag 6: Kunt u in het kader van genoemd onderzoek meenemen wat de kosten zijn van de aanlegvan faunapassages bij deze "hotspots" en hoe deze eventueel kunnen worden gedekt? Zo nee, waarom niet?

Antwoord vraag 6: Uit de analysering van de belangrijkste Friese hotspots -zie beantwoording van vraag vijf-blijkt een punt een provinciale weg te zijn. Dit betreft het knelpunt bij de N355 en N361 te zijn. Bij deze locatie zal afrastering worden geplaatst. Een faunapassage is hier niet nodig. De provincie zal een deel van de maatregelen financieren. De andere otterknelpunten liggen op niet-provinciale wegen. Maatregelen op niet-provinciale wegen zullen door de betreffende wegbeheerder gefinancierd moeten worden. lndien er een nieuwe hotspot ontstaat, wordt bekeken welke maatregelen daar kunnen worden uitgevoerd. Hiervoor moeten de kosten nader worden bepaald. Voor de te nemen maatregelen op provinciale wegen is beperkt budget beschikbaar gesteld (jaarlijks €34.000). Ook worden maatregelen in combinatie met zowel weg reconstructies als gebiedsinrichtingsprojecten uitgevoerd en worden zwaardere maatregelen aan GS en PS voorgelegd.

Vraag 7: Bent u bereid om, vooruitlopende op de uitkomsten van het onderzoek ad punt 4, alvast een start te maken met makkelijk te realiseren preventieve voorzieningen als afrasteringen en waarschuwingsborden? Zo nee, waarom niet?

Antwoord vraag 7: Wij treden regelmatig in overleg met otterexperts. Wanneer blijkt dat dit soort maatregelen nodig zijn worden deze -indien mogelijk- gerealiseerd. Het eerder benoemde budget voorziet in de financiering van kleinschalige maatregelen.

1 Kuiters, A.T., G.A. de Groot, D.R. Lammertsma, H.A.H. Jansman & J. Bovenschen (2021). Status van de Nederlandse otterpopulatie: genetische variatie, mortaliteit en infrastructurele knelpunten in 2020. Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu,W0t-technical report 211.62 blz.; 27 fig.; 15 tab.; 13 ref; 1 bijlage.

Interessant voor jou

Vragen over wadlopen

Lees verder

Vragen over afschot katten

Lees verder