Vragen over afschot katten


Indiendatum: jan. 2023

Friesland is de enige provincie van Nederland waar jagers zwerfkatten mogen doodschieten. Dat leidt tot veel onbegrip. Begrijpelijk, omdat het faunabeleid van onze provincie voorbij gaat aan de mogelijkheden om katten te vangen of andere methoden om eventuele overlast te voorkomen. Bovendien is in de berichtgeving van Omrop Fryslân aangegeven dat er ook huiskatten zijn doodgeschoten. De motivatie om katten dood te schieten is dat deze dieren de weidevogelstand geweld aandoen.

Op grond van een regeling uit 2003 mag de jacht op zwerfkatten doorgaan zolang de provincie dat wil. Dier&Recht vecht deze regeling via een juridische procedure aan.

Gezien de maatschappelijke weerstand die het afschieten oproept en om te voorkomen dat onnodig juridisch kosten worden gemaakt stellen de fracties van GrienLinks en PvdD de volgende vragen:

  1. Bij het faunabeheer is het gebruikelijk eerst in te zetten op preventie alvorens wordt overgegaan tot het doden van dieren. Welke preventieve maatregelen zijn er om het aantal zwerfkatten te beperken?
  2. Welke acties heeft GS genomen om deze preventieve maatregelen in te voeren en hoe worden deze gehandhaafd?
  3. Is het bij het college bekend dat de TNRC methode (Trap, Neuter, Return/Relocate, Care) in andere provincies wordt toegepast en effectief blijkt? Zo ja, waarom wordt deze methodiek niet als preventieve maatregel toegepast?
  4. Is er onderzoek gedaan naar de effectiviteit van het afschieten van huis- en verwilderde katten in relatie tot het in stand houden van de aantallen weidevogels? Zo ja, welke effecten heeft dit?
  5. Is bij het besluit om katten af te schieten navraag gedaan bij de andere elf provincies en welke argumenten gebruiken deze elf provincies om in te zetten op preventieve maatregelen in plaats op het afschieten van (zwerf)katten? Welke argumenten gebruiken deze provincies?
  6. Bekend is dat jagers in het veld geen onderscheid kunnen maken tussen verwilderde katten en huiskatten. In hoeverre acht het College het dan toch verantwoord om als enige provincie in Nederland te blijven inzetten op afschot? Kunt u uw antwoord toelichten?
  7. Is bij GS of de faunabeheereenheid bekend of er ‘per ongeluk’ huiskatten zijn afgeschoten? Zo ja, zijn hierover klachten ingediend? Welke maatregelen worden genomen om de jagers die de dieren van anderen hiermee geweld aandoen aan te spreken c.q. schadeloos te stellen.

Indieners:

  • GrienLinks, Charda Kuipers
  • Partij voor de Dieren, Menno Brouwer