Vragen over achter­blijven analyses van stik­stof­ge­voelige natuur


Indiendatum: 11 apr. 2023

SCHRIFTELIJKE VRAGEN, ex artikel 42 Reglement van Orde

Gericht aan

Gedeputeerde Staten

Inleidende toelichting

Bij brief van 4 april 2023 heeft het College de Staten geïnformeerd over de voortgang en planning van de Friese natuurdoelanalyses (NDA's). Voor het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) worden natuurdoelanalyses van de stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden opgesteld. Daarmee wordt aangegeven hoe het gaat met beschermde natuur en welk effect maatregelen zullen hebben. Met het Rijk is afgesproken dat de Provincies deze analyses1 april 2023 gereed zouden hebben. De analyses vormen belangrijke input voor het opstellen van de gebiedsprogramma's van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). In de Wet stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn) is opgenomen dat deze gebiedsprogramma’s op 1 juli 2023 gereed zijn.

Het College houdt nu als opleverdatum 1 juli 2023 aan, dezelfde datum waarop ook het gebiedsplan FPLG gereed moet zijn.

De fracties van PvdD, Grien Links, SP en D66 hebben ten aanzien van het voorgaande de volgende vragen.

Vragen

Sommige provincies hebben de natuurdoelanalyses al aangeleverd bij de Ecologische Autoriteit. De provincie Fryslân zal april 2023 niet halen en houdt nu 1 juli 2023 aan.

  1. Wat is de oorzaak van het later aanleveren van NDA’s en wat zijn de gevolgen voor de oplevering van het Fries Nationaal Programma Landelijk Gebied?
  2. Welke provincies hebben de analyses inmiddels aangeleverd en wat is de uitkomst daarvan?
  3. In Noord-Brabant laten naar verluid de analyses een verslechterd beeld van de natuur zien. Bent u bekend met deze analyses? Is er contact met de andere provincies over de uitkomsten? Welke uitspraken kunt u doen over de Friese situatie en de aanpak rondom de NDA’s, naar aanleiding van het beeld van de NDA’s uit Brabant?
  4. Zijn de twee reeds afgeronde analyses ook voor de Staten inzichtelijk en dus opvraagbaar? Zo ja, kan het College deze aan de Staten verstrekken? Zo nee, waarom niet?
  5. Kan op basis van de eerste twee afgeronde analyses, de overige onderzoeksresultaten en de in gang gezette analyses al een beeld worden geschetst van de staat van de natuur en kan worden aangegeven of dit consequenties heeft voor het te volgen beleid? Zijn deze gegevens ingebracht bij de collegeonderhandelingen? Zullen ze worden ingebracht bij de onderhandelingen?
  6. Met het niet tijdig indienen van de NDA’s gaat de provincie Fryslân in tegen de afspraken met het Rijk. Draagt het niet naleven van afspraken met het Rijk volgens het College bij aan het zijn van een betrouwbare gesprekspartner?
  7. Is het Rijk akkoord met het uitstel van aanlevering? Zo nee, wat zijn dan mogelijke consequenties c.q. sancties?

In de Leeuwarder Courant is recentelijk te lezen dat Mobilisation for the Environment (MOB) vraagtekens bij het Friese uitstel plaatst (Zie onderstaande link). Dit uitstel zou vooral ingegeven zijn vanwege mogelijke negatieve effecten op de vergunningverlening in het geval dat de uitkomsten een verslechterd beeld van de natuur laten zien. Volgens het mediabericht is dat laatste in Noord-Brabant aan de orde.

Provincie levert analyses natuurgebieden niet 1 april in maar 1 juli. MOB-voorman Johan Vollenbroek vermoedt opzet om tijd te kopen met vergunningverlening - Leeuwarder Courant (lc.nl)

8. Heeft MOB hier een punt en zo ja, wat is uw reactie daarop?

9. Als u vindt dat de situatie in Noord-Brabant niet met die in Fryslân te vergelijken is, kunt u dat dan onderbouwen? Bijvoorbeeld met de uitkomsten van de afgeronde analyses? Zo nee, waarom niet?

Indieners

Partij voor de Dieren, Menno Brouwer

SP, Hanneke Goede

D66, Danny van der Weijde-Hoogstad

GrienLinks, Jochem Knol

Datum

11 april 2023

Interessant voor jou

Vragen over uitspraken gedeputeerde over landbouwonderzoek

Lees verder

Vragen over mestvergisters en intensieve veehouderij

Lees verder