Vragen over uitspraken gede­pu­teerde over land­bouw­on­derzoek


Indiendatum: 8 feb. 2023

SCHRIFTELIJKE VRAGEN, ex artikel 42 Reglement van Orde

Gericht aan

GS /Gedeputeerde Douwstra

Inleidende toelichting

In de LC van 4 februari is een artikel opgenomen over een lezing van gedeputeerde Douwstra over kansrijke verdienmodellen voor Friese boeren. Gedeputeerde Douwstra verwijst daarbij naar een onderzoek naar de economische en maatschappelijke impact van boerenbedrijven in Fryslân.¹ Hij stelt in dit verband onder meer dat een voorlopige uitslag van dat impactonderzoek laat zien dat de landbouw direct en indirect goed is voor tussen de 37 en 45% van het BRP in Fryslân.

Het verbaast de fracties van de Partij voor de Dieren, GrienLinks, SP en D66 dat de gedeputeerde de voorlopige resultaten van een onderzoek presenteert wat nog niet met Provinciale Staten is gedeeld. Van de ambtelijke dienst hebben wij vernomen dat het gaat om een conceptversie van een economische impactanalyse van het stikstofbeleid. De verwachting is dat de analyse in april/mei van 2023 is afgerond. De uitvoering van dit onderzoek gebeurt op verzoek van de gedeputeerde van economische zaken. De fracties hebben hierover de volgende vragen.

Vragen

  1. Waarom heeft de gedeputeerde de voorlopige resultaten van dit onderzoek naar buiten gebracht voordat de Staten daarover zijn geïnformeerd?
  2. Is het College bereid om de onderzoeksopzet en de voorlopige resultaten van dit impactonderzoek te delen met de Staten? Zo ja, kan dat per ommegaande? Zo nee, waarom niet?
  3. In welke hoedanigheid gaf de heer Douwstra deze lezing? Was dat als gedeputeerde of als CDA lijsttrekker?
  4. Is er vooraf overleg geweest binnen het College van Gedeputeerde Staten?
  5. Sprak de heer Douwstra namens Gedeputeerde Staten? Zo ja, waarom is ervoor gekozen een andere gedeputeerde het woord te laten voeren dan portefeuillehouder Fokkinga? En zo nee, wat vinden de andere collegeleden daarvan?
  6. Nu de gedeputeerde geciteerd heeft uit een voorlopig onderzoek, is dit onderzoek onderdeel geworden van de komende Provinciale Verkiezingen. Om het speelveld gelijk te houden, dienen de volledige Staten dan ook te beschikken over dezelfde informatie als de CDA fractie. Er staat immers ook nog een landbouwdebat op de agenda. De fracties van PvdD, GrienLinks, SP en D66 achten het niet zuiver dat één fractie zich zodoende een informatievoorsprong toe-eigent. Is het College ook hierom bereid om de voorlopige resultaten van dit impactonderzoek zo snel mogelijk (per ommegaande) te delen met de Staten?

Indiener

Partij voor de Dieren, Menno Brouwer

GrienLinks, Jochem Knol

SP, Hanneke Goede

D66, Danny van der Weijden

Datum

8 februari 2023

¹

Natuur- en stikstofplannen hebben ook hun uitwerking op Friese economie en maatschappij, stelt gedeputeerde Friso Douwstra tijdens landbouwlezing - Leeuwarder Courant (lc.nl)