Vragen over besluit­vorming windpark Nij Hiddum-Houw


Indiendatum: nov. 2018

Op 4 augustus, ruim twee weken na de besluitvorming over windpark Nij Hiddum Houw vernemen we in de provinciale media dat Windpark Friesland 66.7 MW meer zal gaan bevatten dan de geplande 316 MW.

In het traject besluitvorming Nij Hiddum Hou heeft Hou Friesland Mooi namens vele omwonenden er voor gepleit om het besluit over windpark Nij Hiddum Houw uit te stellen totdat bekend zou zijn hoeveel productiecapaciteit Windpark Friesland zal gaan bevatten. Vergeefs. De wens van omwonenden om de molens dan in elk geval niet hoger dan 150 meter te maken is ook niet gehonoreerd. De turbines zullen, ondanks twintig meter lager, zelfs dan nog hoger worden dan de geplande turbines van Windpark Friesland. Het besluit over de productiecapaciteit van de turbines van maximaal 42 MW van Hiddum Houw is op 18 juli genomen.

Twee weken later komt dan opeens het bericht dat de capaciteit van Windpark Friesland niet 316 maar 382.7 MW zal worden. Dat is 66.7 MW extra en dat is 20% meer. Daar past de geplande omvang van Nij Hiddum Houw ruim in.

Op de website van Siemens staat de onshore windturbine SWT ( inclusief de specificaties) die gebruikt gaat worden met daarbij de publicatiedatum vermeld, te weten: 5-2018.

Gelet op de grote zorgen van vele omwonenden en de aanslag op het gemeenschapsgevoel dat in meerdere dorpen een enorme deuk heeft opgelopen had het eerder beschikbaar zijn van deze relevante informatie eventueel een andere wending kunnen geven aan de besluitvorming over het windpark Nij Hiddum Houw.

Vraag 1:

Wanneer bent u op de hoogte gesteld van de informatie dat het Windpark Friesland een productiecapaciteit krijgt van 382,7 MW in plaats van 316 MW?

Vraag 2:

Van wie, op welke wijze en op welke datum ontving u dit bericht en kunt u dit ontvangen bericht alsnog aan ons doen toekomen?

Vraag 3:

Provincie Fryslân zal aandeelhouder zijn van Windpark Friesland. Hoe kan het dat u als aandeelhouder niet eerder in kennis bent gesteld van deze relevante informatie, terwijl de contacten van de directie van Windpark Friesland met Siemens al langer liepen en de informatie van Siemens over de betreffende gekozen turbines, inclusief de specificaties dateert van mei 2018 zoals zelfs op de website van Siemens te zien is en dus verondersteld mag worden al langer bekend te zijn bij de directie van Windpark Friesland en dus ook bij u?

Vraag 4:

Hoe verklaart u dat de informatie nu pas afkomt en niet al eerder aan u bekend is gemaakt, zodat deze relevante informatie nog een rol had kunnen spelen bij de besluitvorming over Nij Hiddum Houw in de Staten van 18 juli?

Vraag 5:

Had, naar uw inzicht, het eerder beschikbaar zijn van deze relevante informatie een andere wending kunnen geven aan de besluitvorming over het windpark Nij Hiddum Houw?

Vraag 6:

Hoe gaat u de omwonenden van Nij Hiddum Houw uitleggen dat het op toeval berust dat u als aandeelhouder pas twee weken na de besluitvorming over windpark Nij Hiddum Houw de beschikking kreeg over deze relevante informatie?

Uw schriftelijke vragen op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde, binnengekomen op 6 augustus 2018, beantwoorden wij als volgt.

U leidt uw vragen in met de volgende toelichting.

Op 4 augustus, ruim twee weken na de besluitvorming over windpark Nij Hiddum Houw vernemen we in de provinciale media dat Windpark Friesland 66.7 MW meer zal gaan bevatten dan de geplande 316 MW.

In het traject besluitvorming Nij Hiddum Hou heeft Hou Friesland Mooi namens vele omwonenden er voor gepleit om het besluit over windpark Nij Hiddum Houw uit te stellen totdat bekend zou zijn hoeveel productiecapaciteit Windpark Friesland zal gaan bevatten. Vergeefs. De wens van omwonenden om de molens dan in elk geval niet hoger dan 150 meter te maken is ook niet gehonoreerd. De turbines zullen, ondanks twintig meter lager, zelfs dan nog hoger worden dan de geplande turbines van Windpark Friesland. Het besluit over de productiecapaciteit van de turbines van maximaal 42 MW van Hiddum Houw is op 18 juli genomen.

Twee weken later komt dan opeens het bericht dat de capaciteit van Windpark Friesland niet 316 maar 382.7 MW zal worden. Dat is 66.7 MW extra en dat is 20% meer. Daar past de geplande omvang van Nij Hiddum Houw ruim in.

Op de website van Siemens staat de onshore windturbine SWT ( inclusief de specificaties) die gebruikt gaat worden met daarbij de publicatiedatum vermeld, te weten: 5-2018.

Gelet op de grote zorgen van vele omwonenden en de aanslag op het gemeenschapsgevoel dat in meerdere dorpen een enorme deuk heeft opgelopen had het eerder beschikbaar zijn van deze relevante informatie eventueel een andere wending kunnen geven aan de besluitvorming over het windpark Nij Hiddum Houw.

Vraag 1:

Wanneer bent u op de hoogte gesteld van de informatie dat het Windpark Friesland een productiecapaciteit krijgt van 382,7 MW in plaats van 316 MW?

Antwoord vraag 1:

Wij hebben op 6 augustus 2018 (nr. 1558992) een brief aan uw Staten gestuurd over de stand van zaken Windpark Fryslân. In die brief is antwoord gegeven op deze vraag en zijn ook de bewijsstukken meegestuurd. Op 25 juli 2018 heeft Windpark Fryslân BV via een persbericht bekend gemaakt dat de opdracht om een kabel aan te leggen is gegund. Op 31 juli 2018 hebben wij een brief ontvangen van Windpark Fryslân BV waarin wordt gemeld dat de voorbereidingen voor de uitvoering daar waar mogelijk versneld zullen worden. Op 3 augustus is via een persbericht door Windpark Fryslân BV bekend gemaakt dat de bouw van het park is gegund. In dat laatste persbericht is ook melding gemaakt van het gekozen windturbinetype en het totaal opgesteld vermogen in de eindsituatie (382,7 MW).

Vraag 2:

Van wie, op welke wijze en op welke datum ontving u dit bericht en kunt u dit ontvangen bericht alsnog aan ons doen toekomen?

Antwoord vraag 2:

Zie antwoord 1.

Vraag 3:

Provincie Fryslân zal aandeelhouder zijn van Windpark Friesland. Hoe kan het dat u als aandeelhouder niet eerder in kennis bent gesteld van deze relevante informatie, terwijl de contacten van de directie van Windpark Friesland met Siemens al langer liepen en de informatie van Siemens over de betreffende gekozen turbines, inclusief de specificaties dateert van mei 2018 zoals zelfs op de website van Siemens te zien is en dus verondersteld mag worden al langer bekend te zijn bij de directie van Windpark Friesland en dus ook bij u?

Antwoord vraag 3:

Pas na de uitspraak van de RvS is de definitieve leverancier geselecteerd, waarbij de keuze gemaakt is (door WPF) voor de soort molen en de daarbij behorende capaciteit. Zoals bekend is die uitspraak op 11 juli 2018 uitgesproken. Vanaf dat moment zijn de initiatiefnemers verder gegaan met de voorbereiding van de gunning. In de brief van 31 juli 2018 heeft Windpark Fryslân BV gemeld dat daar waar mogelijk een versnelling in de voorbereiding zou plaatsvinden. Tot dat moment was het bij ons college niet bekend dat er op 3 augustus 2018 al sprake zou zijn van een gunning.

Daarnaast willen wij u erop wijzen dat wij thans nog geen aandeelhouder zijn. Conform de in april 2017 gesloten Samenwerkingsovereenkomst (SOK) moet een door ons ingestelde Monitoringsgroep op de hoogte worden gesteld van eventuele ontwikkelingen die de positie van de provincie als potentieel aandeelhouder in WPF kunnen aantasten, danwel de andere, in het bij de SOK behorende Investeringskader genoemde, voorwaarden kunnen beïnvloeden. In dit geval is van een dergelijke specifieke situatie geen sprake.

Vraag 4:

Hoe verklaart u dat de informatie nu pas afkomt en niet al eerder aan u bekend is gemaakt, zodat deze relevante informatie nog een rol had kunnen spelen bij de besluitvorming over Nij Hiddum Houw in de Staten van 18 juli?

Antwoord vraag 4:

De informatie was op 18 juli 2018 nog niet beschikbaar.

Vraag 5:

Had, naar uw inzicht, het eerder beschikbaar zijn van deze relevante informatie een andere wending kunnen geven aan de besluitvorming over het windpark Nij Hiddum Houw?

Antwoord vraag 5:

De informatie was tijdens de behandeling van het PIP Nij Hiddum Houw niet beschikbaar en heeft dus geen rol kunnen spelen bij de besluitvorming. Een uitspraak over de rol die deze informatie mogelijk had kunnen spelen zou speculatief zijn. Ons college kan niet invullen op welke wijze de respectievelijke statenfracties hun afweging gemaakt zouden hebben.

In onze brief van 30 januari 2018 (nr. 1481391) hebben wij u geïnformeerd over het rapport Krimpende Wind. Er is aangegeven dat de verwachting is dat van het bestaand opgesteld vermogen op land een deel zal verdwijnen. Pas in 2020 kan de balans worden opgemaakt en wordt duidelijk hoeveel vermogen er is verdwenen. Het rapport Krimpende Wind geeft ook aan dat bij ongewijzigd beleid het bestaande opgestelde vermogen verder zal krimpen tot (in het slechtste geval) 105,8 MW in 2025, terwijl onze energiedoelstelling dan nog steeds uitgaat van 530,5 MW wind. In dat slechtste geval is het extra vermogen van Windpark Fryslân nodig om op het niveau van de taakstelling te blijven. Het risico dat de taakstelling van 530,5 MW niet wordt gehaald is in de nieuwe situatie overigens wel een stuk kleiner geworden.

Vraag 6:

Hoe gaat u de omwonenden van Nij Hiddum Houw uitleggen dat het op toeval berust dat u als aandeelhouder pas twee weken na de besluitvorming over windpark Nij Hiddum Houw de beschikking kreeg over deze relevante informatie?

Antwoord vraag 6:

Wij benadrukken nogmaals dat de provincie nog geen aandeelhouder van WPF is.

Wij zullen de Omgevingsadviesraad in haar eerstvolgende vergadering uitleggen dat de betreffende informatie daarom ook niet eerder bij ons bekend was.

Interessant voor jou

Mondelinge vragen jacht op steenmarters

Lees verder

Vragen over natuurcompensatie Polderhoofdkanaal

Lees verder