Vragen over rapportage natuur­com­pen­satie


Indiendatum: mei 2023

SCHRIFTELIJKE VRAGEN, ex artikel 42 Reglement van Orde

Gericht aan

GS

Inleidende toelichting

één van de projecten in het onderzoeksprogramma 2021-2022 van de Noordelijke Rekenkamer (NRK) betrof natuurcompensatie. In haar brief van 22 maart jongstleden[1] informeerde de Noordelijke Rekenkamer Provinciale Staten over de uitkomst van dit project.

In de loop van het onderzoek is gebleken dat in Fryslân, naar opgave van de provincie, geen sprake is geweest van natuurcompensatie. Ook gaf de provincie aan dat er geen sprake was geweest van ruimtelijke ingrepen waarvoor natuurcompensatie nodig was. Daarom is aan Provinciale Staten enkel een brief toegezonden met een rapportage van bevindingen en suggesties van de NRK.

Gedeputeerde Staten heeft aangegeven de aanbevelingen van de NRK te zullen toepassen. De resultaten daarvan zullen worden medegedeeld aan Provinciale Staten in een jaarlijkse rapportage. Daarover hebben wij de volgende vragen.

Vragen

  1. Wat voor een vorm krijgt deze jaarlijkse rapportage?
  2. Wat zal precies worden gemonitord?

De NRK geeft aan dat bij de projecten die wel zijn toegestaan binnen het NNN, geen sprake was van een groot openbaar belang.

3. Kunt u aangeven waarom deze projecten dan wel zijn toegestaan? We ontvangen graag een specificatie per project.

Indiener(s)

PvdD, Menno Brouwer

Datum

4 mei 2023


[1] brief_NRK_-_rapportage_onderzoek_Natuurcompensatie (notubiz.nl)

Interessant voor jou

Vragen over mestvergisters en intensieve veehouderij

Lees verder