Vragen over vossen­jacht


Indiendatum: dec. 2021

MONDELINGE VRAGEN / VRAGENUURTJE ex artikel 41 Reglement van Orde

Op 26 november jl. werd een nieuwe ontheffing verleend voor het afschieten van vossen met behulp van onder andere een lichtbak na zonsondergang en aardhonden. Daarover hebben onze fracties de volgende vragen.

1. Onlangs heeft uw College, op advies van de bezwaar- en beroepscommissie, de opdracht tot afschot van het merendeel van de damhertenpopulatie in Oranjewoud-Mildam e.o.ingetrokken. De commissie is op grond van de Wet Natuurbescherming van mening dat het College onvoldoende preventieve maatregelen vooraf heeft beproefd en uitgevoerd. Ook bij predatiebeheer dienen de voorschriften van de Wet Natuurbescherming te worden nageleefd. Preventieve middelen zijn in dit geval bijvoorbeeld de aanleg van meer plas-dras gebieden, het plaatsen van stroomdraadrasters, het verhogen van waterpeilen en later maaien door de boeren. Bent u van mening dat er voldoende preventieve maatregelen zijn beproefd, uitgevoerd en geevalueerd die de verlening van de nieuwe ontheffing rechtvaardigt?

2. De vos wordt door u gezien als predator van weidevogels. De weidevogelstand gaat echter nog altijd achteruit in gangbaar boerenland, simpelweg omdat het huidige boerenland ongeschikt is voor weidevogels. Waarom besluit u over te gaan tot afschot van dit dier terwijl u geen maatregelen neemt de biotoop weer geschikt te maken voor weidevogels?

3. kunt u PS voorzien van cijfers waaruit een concreet causaal verband blijkt tussen de aanwezigheid van de vos in de aangewezen gebieden en de afname van de weidevogelstand, waarbij deze cijfers niet ook beïnvloed worden door achteruitgang van de biotoop of ander menselijk ingrijpen?

4. De ontheffing is aangevraagd op grond van het vigerende faunabeheerplan Fryslan 2014-2019 (verlengd tot en met 2021). De looptijd van dit faunabeheerplan is dus bijna ten einde, terwijl de ontheffing doorloopt tot juni 2023. Klopt dat in uw ogen juridisch, ethisch en politiek gezien wel? Zo ja, kunt u dat uitleggen?

Indieners:

  • PvdD, Menno Brouwer
  • GrienLinks, Jochem Knol
  • SP, Hanneke Goede