Aanbieden petitie tegen schieten damherten


25 augustus 2021

Tekst aanbieding online petitie damherten

Goedemorgen Commissaris Brok, goedemorgen griffier en goedemorgen alle betrokkenen. Wij staan hier voor het provinciehuis om het provinciaal bestuur duidelijk te maken dat de opdracht tot afschot van het grootste deel van de damherten in de omgeving Mildam -Oranjewoud moet worden ingetrokken. Onder het mom van verkeersveiligheid en schadebestrijding moeten er zo’n 160 dieren worden doodgeschoten. Een onnodige en wrede actie, en dat terwijl er voldoende alternatieven zijn.

Doordat er preventieve maatregelen mogelijk zijn, is afschot strijdig met de Wet Natuurbescherming en dus illegaal. Afschot mag pas in laatste instantie worden toegepast als preventieve maatregelen aantoonbaar niet voldoende zijn. Preventieve maatregelen zijn bijvoorbeeld het verlagen van de maximum snelheid, het plaatsen van hekken langs de weg, waarschuwingsborden, het aanleggen van wildpassages, elektronische wildspiegels, geboortebeperking en verplaatsing van dieren. De Provincie draait de volgorde om. Zij zet al in op afschot zonder dat eerst serieus ingezet wordt op alternatieven en zonder dat de resultaten daarvan zijn afgewacht. Net als op andere plekken kunnen simpele middelen effectieve oplossingen bieden. De verkeersveiligheid is volgens de Provincie een probleem op de Schoterlandseweg, de Provinciale N380 van Oudeschoot naar Donkerbroek. De snelheid verlagen van 80 km naar 60 km per uur bij de vaste oversteekplaatsen van de dieren is een voor de hand liggende, effectieve en kostenloze maatregel die al enorm zou helpen. En in Overijssel zijn goede ervaringen met automatische elektronische wildspiegels, waardoor het aantal ongevallen met reeën met 90% is gedaald. Hoe moeilijk kan het zijn?

Het provinciaal faunabeleid komt in één zin samengevat neer op “afschot van alles waarvan vermeende overlast ervaren wordt”. Daarbij bedient de provincie vooral de korte termijn belangen van jagers en boeren en heeft de natuur en alles wat daarin leeft, zoals gebruikelijk het nakijken. De Partij voor de Dieren heeft er meermaals op gewezen dat de provincie in strijd met de Wet Natuurbescherming handelt, maar dat is tot op heden tegen dovemansoren gericht.

Dierenrechtenorganisaties Fauna4Life en Animal Rights zullen de provinciale opdracht op juridische houdbaarheid door de rechter laten toetsen. In vergelijkbare situaties in het land heeft de rechter wegens strijdigheid met de Wet Natuurbescherming een streep door meerdere plannen van afschot van dieren gezet. Mooi dat dat vangnet er is, maar het is in feite schandalig dat overheidsorganisaties keer op keer door tussenkomst van de rechter moeten worden gedwongen zich aan de wet te houden.

Verheugend is dat de samenleving zelf dit overheidshandelen niet langer accepteert, zo blijkt ook uit de acties voor de redding van de damherten, die vanuit diezelfde samenleving zijn gestart. Een breed burgerinitiatief vanuit de verschillende omliggende dorpen heeft samen met de Partij voor de Dieren de afgelopen weken een sterk tegengeluid laten horen.

Bezoekers van de bossen van Oranjewoud zijn geïnformeerd met flyers, diverse media hebben de situatie belicht en ook is er een online petitie gestart met als credo “Laat de damherten niet schieten”. Deze petitie is door meer dan 1250 mensen getekend en is een dringende en serieuze oproep aan het College van Gedeputeerde Staten om de opdracht tot afschot van damherten in te trekken. Mocht het College van Gedeputeerde Staten toch willen doorzetten, dan vervreemdt zij zich daarmee van een groot deel van de eigen inwoners. De politiek is er voor de burger en niet andersom. Wanneer het College onverhoopt besluit deze krachtige signalen vanuit de samenleving naast zich neer te leggen, zal dat de geloofwaardigheid van de provinciale politiek niet ten goede komen. Credos als Geluk op 1, het thema van het Coalitieakkoord, de kracht van de Mienskip, burgerparticipatie en inclusiviteit blijken dan holle woorden en loze beloften. Het kan anders en het moet anders. Dat vinden ook de Statenfracties van de SP en Groen Links die ook hun steun hebben uitgesproken voor de acties en de petitie hebben ondertekend.

Ik sluit af. College van Gedeputeerde Staten: heroverweeg de verstrekte opdracht aan de Faunabeheereenheid en trek deze in!!!

Dan geef ik nu het woord aan Hein van der Vliet, die namens het burgerinitiatief de petitie zal aanbieden aan de Commissaris van de Koning.