Bijdrage Afbouw Subsidies Sociaal Domein


23 maart 2016

Dank u voorzitter,

De woorden van Groen Links zijn mij ook uit het hart gegrepen. Dus ik onderschrijf ze volkomen en bij deze onderteken ik mede het amendement voor 100% provinciale financiering.

Wij zijn een partij voor dieren, natuur en milieu. Maar wij zijn ook een partij die het opneemt voor mensen die in een achterstandspositie verkeren.

Het dossier sociaal domein en afbouw daarvan begon voor onze partij pas dit jaar. Wij hebben een informatiebijeenkomst, een expertmeeting en de statenmarkt benut om ons bij te laten praten. Ik ben zelf ook in Dokkum geweest om te proeven hoe de overdracht vanuit het provinciale naar het lokale gebeurt. Voortreffelijk!

Er ligt al één hard feit op tafel: de meeste gemeenten gaan geen geld steken in producten van de betreffende provinciale ondersteuningsorganisaties.

Een tweede hard feit is dat gemeenten niet beschikken over een spaarpot waar ze even extra geld uit kunnen toveren.

Ik pik er even één organisatie uit: de FSU. Het Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden stuurt voor €182.000 per jaar een klein legertje van 350 vrijwilligers aan, die niets aan salaris kosten. Hoe goedkoop wilt u het hebben?

Omgerekend: voor € 520 per jaar per vrijwilliger worden ze met grote kennis van zaken onafhankelijk ondersteund en tot deskundigen geschoold zodat zij lokaal alle vragen van mensen die wel wat steun kunnen gebruiken kunnen helpen.

Dat bedrag is inclusief de paar FSU-beroepskrachten.

Gemeenten gaan dus mogelijk de functies weliswaar overnemen, maar niet de huidige functionarissen. En het is juist de functionaris waar het in dit geval om draait. Die heeft de know-how, de feelling, de kennis.

Noemt u, initiatiefnemers van het voorliggende voorstel dit lokaal goed borgen van de functies?!

De provincie is helemaal niet verplícht om het sociaal domein over te hevelen.

De provincies Brabant en Limburg hebben dit begrepen en kiezen voor “autonoom sociaal beleid”.

Juist in een plattelandsprovincie is het van belang om niet alleen een goede provinciale asfalt-infrastructuur te hebben, met gemeentelijke wegen en provinciale wegen, maar ook een goede sociáál-inclusieve infrastructuur. Gemeentelijk èn provinciaal.

Het motto waarmee dit College werkt is: met iedereen, voor iedereen.

Vandaag blijkt dat dat motto, gelet op de zienswijze van GS niet voor iedereen geldt. Wie kansarm is of in de verloedering is geraakt en geen ondernemer is, hoeft na januari 2017 niet meer op ondersteuning van dit College te rekenen.

De provincie besteedt vele miljoenen aan zaken die niets met de kerntaken van de provincie te maken hebben.

Vorig jaar wilde de provincie nog bankier spelen voor, door muizen geplaagde boeren.

Deze staten hadden er geen enkele moeite mee om hiervoor ruim 10 miljoen te reserveren.

Maar een kerntaak? Wij dachten het niet.

Dit College vindt dat er zo’n slordige 10 miljoen uitgegeven moet worden voor bijvoorbeeld de buitenlandse expansie van het Friese midden- en kleinbedrijf. Dat gaat dan via handelsmissies

Een kerntaak? Wij dachten het niet.

Ik zie dat mijn spreektijd opraakt. Maar om welk bedrag gaat het hier van al die organisaties. Om een miljoen! Dat is toch eigenlijk weinig waarmee je zo goed je provinciale infrastructuur kunt neerzetten. Collega Riezebos ( PVV) heeft het dan over een jarenlang infuus van deze organisaties. Ik weet wel een andere sector die jarenlang aan een infuus zit, al 40 jaar lang aan het infuus van de Europese subsidies. Een boer krijgt gemiddeld € 20.000 per jaar. Moet je eens mee aankomen bij uitkeringsgerechtgden.

Ik dank u wel

Rinie van der Zanden,

Fractievoorzitter Partij voor de Dieren

Interessant voor jou

Bijdrage Afvaloven Harlingen (REC)

Lees verder

Bijdrage Krimp

Lees verder