Bijdrage Krimp


23 maart 2016

Dank u wel voorzitter,

Mijn fractie is van mening dat krimp ook in deze provincie een gegeven is waarbij het vooral de opgave is om het platteland voor de toekomst leefbaar te houden en dat het aantrekkelijker wordt om er te blijven wonen of om er juist te gaan wonen.

En dat de provincie haar verantwoordelijkheid hierin neemt om die aantrekkelijkheid te bevorderen.

Mijn fractie heeft een aantal voorstellen. We horen graag wat u daarvan vindt.

Ondersteun in deze krimpgebieden gewenste vergroeningsacties van inwoners in hun dorp Dorpsmoestuinen, pluktuinen, noten- en vruchtbomen en -struiken. Gepaard aan verkoop van producten ervan langs de weg zodat iedereen er van kan meegenieten. In Noord-Groningen is het wat dat betreft voor fietsende toeristen echt een aardigheid. Zoiets blijft je altijd bij en vertel je door, zoals ik dat zelf ook heb gedaan.

Ondersteun als provincie juist in de krimpgebieden pilotprojecten die via een natuur-inclusieve benadering nieuwe verdienmodellen ontwikkelen voor duurzame landbouw met meer biodiversiteit en natuur en waarbij ook goed geboerd kan worden. Dat vormt een win-winsituatie voor ieder die daar woont. De gebieden Noordoost en Noordwest mogen wel wat opgepimpt worden met een meer biodivers en fleurig landschap. Waar weer grutto's broeden die het symbool zijn van de toekomst. Een tot de verbeelding sprekend project als Holwerd aan Zee is mooi, maar zal nog aantrekkelijker worden wanneer ook de weidevogels rondom weer te horen en te zien zijn en het landschap in kleurrijke tooi. Daar wordt iedereen weer blij van.

Maak een voortvarend plan om juist in de krimpgebieden woningen energie-neutraal te maken en zorg voor de aanleg van snel internet. Het eerste levert direct werkgelegenheid op, het tweede is een noodzakelijke voorwaarde om te kunnen aanhaken bij de rest van de wereld.

Zet een infrastructuur op, in combinatie met een sociaal-inclusief beleid, die het mogelijk maakt voor ouderen om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. In die huizen zijn handen nodig: werkgelegenheid.

Daar is natuurlijk meer voor nodig dan de 2 miljoen die nu beschikbaar is. Maar het benodigde geld hoeft natuurlijk niet alleen uit de provinciale begroting te komen.

In Den Haag en Brussel moeten potjes te vinden zijn waar geld beschikbaar is voor innovatieve ideeën en experimenten.

Ook daar wordt trouwens steeds duidelijker dat biodiveristeit een hot item moet gaan worden in het landbouwonderwijs, gepaard aan een meer natuurinclusief Europees landbouwbeleid.

Staatssecretaris van Dam zei het afgelopen zondag nog bij Vara Vroege Vogels.

Wat mijn fractie betreft, kan eventuele aanvullende provinciale co-financiering binnen het programma Wurkje foar Fryslan worden gevonden.

Graag verneem ik de mening van GS op dit punt.

Ik dank u wel.

Rinie van der Zanden,

Fractievoorzitter Partij voor de Dieren

Interessant voor jou

Bijdrage Afbouw Subsidies Sociaal Domein

Lees verder

Bijdrage Omgevingsvisie

Lees verder