Bijdrage Gemeen­schap­pe­lijke Regeling FUMO


25 november 2015

Dank u wel voorzitter.

Mijn fractie beschouwt de FUMO als een gedwongen huwelijk, want het is ons door het Rijk opgelegd. De Partij voor de Dieren is niet van dwang, maar wij zijn hier toch wel blij mee.

Het is in ieder geval een poging om de controle en handhaving van vergunningen op afstand te zetten van de vergunningverlener. Dat is een goede zaak: slagers moeten niet hun eigen vlees keuren.

Toch zitten er nog wat weeffouten in de opzet van de FUMO en aan de reparatie daarvan kan de provincie weinig doen.

Ik noem er twee. Voor de geldstromen is de FUMO afhankelijk van de Gemeenten, de Provincie en het Waterschap. Dat is natuurlijk vragen om moeilijkheden. Hetzelfde geldt voor de handhaving.

De FUMO controleert en handhaaft, maar de opdracht tot de handhaving is blijven liggen bij de deelnemers.

Mijn fractie vindt dit een onwenselijke situatie en wij zouden graag zien dat deze twee kwesties worden aangekaart bij het IPO met het verzoek de kwestie aanhangig te maken bij het bevoegd gezag in Den Haag.

Is de gedeputeerde bereid dit op zich te nemen?

Uit de stukken blijkt dat in sommige delen van de provincie de controles van veehouderijen drastisch zijn afgenomen. Dit komt waarschijnlijk doordat in een aantal gemeentes besloten is om de controlefrequentie in met name de veehouderij terug te schroeven tot een keer per 10 jaar. Wij vinden dit een verontrustende ontwikkeling en het is te gemakkelijk om te zeggen dat dat nou eenmaal de bevoegdheid van de gemeente is.

Als ergens een weeffout in de opzet van de FUMO duidelijk wordt, dan is het wel op dit punt.

Hoe zit het eigenlijk met de toezichthoudende taak van de Provincie hierbij?

Wij willen ook graag weten wat het provinciale beleid is met betrekking tot de controle en handhaving van de Natuurbeschermingswet/PAS vergunningen.

Als het gaat om de ammoniakuitstoot zit Nederland ver boven de Europese normen, zo bleek eerder dit jaar uit metingen van het RIVM. Die uitstoot komt vooral uit de gangbare veehouderij. En de melkveehouderij in deze provincie levert daar een forse bijdrage aan.

Het is juist in het belang van de boeren zelf dat er alles aan gedaan wordt om onder de ammoniak- en fosfaatplafonds te blijven, aangezien anders de derogatie op de helling komt te staan.

Wij kunnen instemmen met het bedrijfsplan van de FUMO al vragen wij wel aandacht voor het nieuwe fenomeen fosfaatquotum. Het is ons en eigenlijk nog niemand duidelijk hoe dat er precies uit gaat zien en wie wat gaat controleren en handhaven.

Wij willen aan de gedeputeerde vragen of hij bereid is om met de NVWA in overleg te gaan om daar een goed inzicht in te verkrijgen en, indien gewenst, daar nadere afspraken over te maken en tenslotte de resultaten van dit overleg te delen met Provinciale Staten.

Wij stemmen in met de nieuwe wijzigingen in de Gemeenschappelijke Regeling. Wat betreft de begroting vinden wij dat de FUMO nu eerst met deze voorstellen maar eens aan de gang moet gaan.

Rinie van der Zanden,

fractievoorzitter Partij voor de Dieren

Interessant voor jou

Bijdrage Motie Agrarisch Natuurbeheer

Lees verder

Bijdrage Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds

Lees verder