Commissievergadering met GS reactie op wensen partijen besteding extra geld

Voorzitter,

Er is 20 miljoen extra te verdelen. En het college heeft ons gevraagd om met wensen  te komen.

Dat hebben wij gedaan en dat hebben andere partijen ook gedaan. En het college heeft een lijstje met criteria opgesteld waaraan die wensen moeten voldoen om vervuld te worden.

En wat mijn fractie betreft is het nu aan het college om te beoordelen welke van die wensen aan die criteria voldoen en als er meer wensen door dat examen komen dan dat er geld is, dan moet het college  daarover tegen de achtergrond van het collegeakkoord een besluit over nemen en dat vervolgens gemotiveerd aan de Staten voorleggen.

Dan wil ik graag een paar woorden zeggen over onze wens. Volgens het college sluit dit voorstel aan bij maatschappelijke ontwikkelingen en het coalitieakkoord. Het college vraagt zich af hoe de blijvendheid van de resultaten geborgd gaat worden. Anders gezegd, als de bloemen en de kruiden eenmaal gezaaid zijn komen ze dan de volgende jaren weer terug?

Om te beginnen verplichten boeren die deelnemen aan dit project zich om het kruidenrijke deel van hun land minimaal 5 jaar in stand te houden. Het is niet zo dat de deelnemende ondernemers een zakje zaad toegestuurd krijgen en ze redden zich er maar mee. Deelnemende boeren worden begeleid door boeren die ervaring hebben met bloem- en kruidenrijk gras en dat is nodig want zo'n strookje kruiden en bloemen vraagt een iets andere benadering.

Uit praktijkonderzoek blijkt dat binnen de melkveehouderij een strook bloem- en kruidenrijk gras kan werken als een medicijnkastje voor de koeien. Hij/ zij kan dat 5 jaar uitproberen en wij zijn er vast van overtuigd dat ze er na  die 5 jaar gewoon mee doorgaan of zelfs hebben uitgebreid.

Voor akkerbouwers geldt ook volgens praktijkonderzoek dat een strook bloem- en kruidenrijk gras langs hun landerijen kan fungeren als een gratis bestrijdingsmiddel voor schadelijke insecten op hun gewassen. Ook hier geldt dat ze dit gratis vijf jaar onder begeleiding kunnen uitproberen en wij kunnen ons niet voorstellen dat ze er dan mee stoppen.

En daarmee is dus het blijvend karakter geborgd.