Inbreng bij moni­to­rings­kader opgave economie


20 april 2017

Dank u wel voorzitter,

Bij de behandeling van de beleidsbrief economie in februari 2016 heeft mijn fractie tegen gestemd.

De Partij voor de Dieren is van mening dat een economisch model dat gebaseerd is op groei, groei, groei een doodlopende weg is. Groei, groei, groei put steeds schaarser wordende grondstoffen uit, is een bedreiging van het klimaat en staat haaks op het principe van de circulaire economie.

Mijn fractie heeft ook niet deelgenomen aan de gesprekken over de ontwikkeling van het monitoringskader van de economie. En nu dit kader voor ons ligt blijkt dat een terechte keuze te zijn geweest. Bij geen van de onderdelen zijn concrete doelen geformuleerd en dat betekent dus dat er ook geen specifieke voortgang kan worden vastgesteld. Maar, voorzitter, misschien is dat ook wel de bedoeling.

Wat nu voorligt is een opsomming van geld dat naar verschillende projecten is gegaan. Maar in de meeste gevallen ontbreekt een specificering van wat nou met dat geld bereikt zou moeten worden.

Daarom is voor ons deze monitoringskader dan ook vrijblijvend. Net zo vrijblijvend als het economische principe groei, groei, groei.

Het zal u niet verbazen dat wij daarom niet kunnen instemmen met de voorstellen van het college.

Interessant voor jou

Commissievergadering met GS reactie op wensen partijen besteding extra geld

Lees verder

Inbreng samenwerkingsovereenkomst Windpark Fryslan

Lees verder